Cách tính phần trăm (%) trong Google Sheets

Để tính phần trăm trong Google Sheets chúng ta có rất nhiều cách thực hiện khác nhau, thực hiện theo phép tính phần trăm bình thường hoặc sử dụng hàm tính phần trăm trong Google Sheets. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết tính phần trăm trong Google Sheets.

1. Tính phần trăm Google Sheets bằng phép tính chia

Người dùng sẽ thực hiện phép tính chia một số cho tổng để có được giá trị phần trăm, sau đó định dạng số đó dưới dạng phần trăm với công thức =số/tổng.

Áp dụng ngay vào công thức chia dưới đây, chúng ta sẽ lấy 25/100 để có được giá trị.

Phép tính chia trong Google Sheets

Bạn có thể nhập công thức là =E90/F90 hoặc =E90/100 hoặc nhập luôn 25/100 và cũng đều có được kết quả tương tự.

Tính chia trong Google Sheets

Tự động định dạng phần trăm

Để tự động định dạng phần trăm cho dữ liệu thì chúng ta sử dụng hàm là =TO_PERCENT(value). Bạn áp dụng công thức hàm vào phép tính như hình dưới đây.

Hiện định dạng phần trăm trong Google Sheets

Kết quả giá trị được tự động định dạng giá trị phần trăm như trong hình.

Phần trăm trong Google Sheets

Hoặc bạn cũng có thể áp dụng công thức trong hàm khác nhau nhưng vẫn cho ra được kết quả phần trăm.

Công thức hiện phần trăm trong Google Sheets

Định dạng thủ công phần trăm trong Google Sheets

Trong trường hợp bạn dùng phép chia và sau đó muốn định dạng giá trị phần trăm thì có thể dùng công cụ định dạng số trong Google Sheets.

Nhấn vào kết quả phép chia trong bảng rồi nhấn vào biểu tượng 123 rồi chọn Phần trăm để định dạng giá trị dưới dạng phần trăm.

Chọn định dạng phần trăm trong Google Sheets

Kết quả giá trị sẽ được chuyển sang dạng phần trăm như dưới đây. Nếu cần thì bạn cũng có thể điều chỉnh số thập phân để có được giá trị phần trăm theo ý mình với 2 biểu tượng trong hình dưới đây.

Chỉnh phần trăm trong Google Sheets

2. Tính phần trăm Google Sheets bằng phép nhân

Ngoài phép chia tính phần trăm như trên thì chúng ta có thể thực hiện phép nhân để tính giá trị phần trăm với công thức =(số/tổng)*100.

Áp dụng vào công thức trên chúng ta sẽ có phép tính =(E90/F90)*100.

Phép nhân tính phần trăm trong Google Sheets

Nhấn Enter và sau đó hiển thị giá trị của phép tính này. Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện những phép tính khác và cũng cho ra kết quả tương tự: = (E90 / 75) * 100 hoặc =(25/75) * 100.

Kết quả phép nhân tính phần trăm trong Google Sheets

3. Hướng dẫn tính phần trăm trong Sheets bằng hàm PERCENTIF

Với những bài tính toán phần trăm phức tạp hơn trên Google Sheets thì việc dùng phép tình như 2 cách trên không khả thi. Khi đó chúng ta sẽ phải sử dụng thêm hàm PERCENTIF trong Google Sheets.

Công thức hàm PERCENTIF trong Google Sheets =PERCENTIF(range, criteria), trong đó criteria có thể là một số, văn bản hoặc tham chiếu ô. Hàm PERCENTIF trong Google Sheets tự động định dạng phần trăm cho giá trị.

Ví dụ: Tìm phần trăm tỉ lệ đồ dùng học tập bắt đầu bằng ký tự B trong danh sách cột B.

Hàm PERCENTIF Google Sheets

Chúng ta sẽ nhập công thức hàm =PERCENTIF(B31:B36;"B*") rồi nhấn Enter để thực hiện.

Hàm PERCENTIF Google Sheets tính phần trăm

Kết quả sẽ hiển thị tỷ lệ phần trăm những dụng cụ bắt đầu bằng chữ cái B trong danh sách.

Hàm PERCENTIF Google Sheets giá trị phần trăm

Thứ Sáu, 29/04/2022 20:57
31 👨 2.233
0 Bình luận
Sắp xếp theo