Điều kiện BETWEEN trong SQL Server

BETWEEN trong SQL Server là gì? Hàm BETWEEN trong SQL Server được dùng như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu những điều cần biết về câu lệnh BETWEEN trong SQL Server nhé!

Trong SQL Server (Transact-SQL), điều kiện BETWEEN được dùng để lấy dữ liệu trong một khoảng, trong lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE.

Cú pháp điều kiện BETWEEN

bieu_thuc BETWEEN giatri1 AND giatri2 ;

Tên biến hoặc giá trị biến

bieu_thuc

cột hoặc trường thông tin

giatri1 và giatri2

các giá trị tạo nên khoảng mà bieu_thuc sẽ đối chiếu, bao gồm cả 2 giá trị đầu cuối.

Lưu ý

Điều kiện BETWEEN sẽ trả về tất cả các bản ghi mà bieu_thuc nằm trong khoảng từ giatri1 tới giatri2, bao gồm 2 giá trị đầu cuối.

Ví dụ - giá trị số

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id BETWEEN 25 AND 100;

Ví dụ nói trên sẽ trả về các hàng trong bảng nhanvien nếu nhanvien_id nằm giữa 25 và 100 (tính cả 25 và 100), tương đương với lệnh SELECT dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id >= 25
AND nhanvien_id <= 100;

Ví dụ - với ngày tháng

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ngay_bat_dau BETWEEN ‘2014/05/01’ AND ‘2014/05/31’;

Điều kiện BETWEEN trên đây trả về bản ghi từ bảng nhanvien với giá trị ngay_bat_dau nằm giữa ngày 1 tháng 5 năm 2014 và 31 tháng 5 năm 2014 (bao gồm cả 2 ngày đầu và cuối). Lệnh trên tương đương lệnh SELECT dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ngay_bat_dau >= ‘2014/05/01’
AND ngay_bat_dau <= ‘2014/05/31’;

Ví dụ - toán tử NOT

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id NOT BETWEEN 2000 AND 2999;

Lệnh SELECT nói trên trả về các hàng từ bảng nhanvien nếu nhanvien_id không nằm giữa 2000 và 2999, bao gồm cả 2 giá trị đầu cuối, tương đương với lệnh dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id < 2000
OR nhanvien_id > 2999;

Dùng BETWEEN với SQL trong toán tử

SQL trong toán tử được dùng để xác định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE và là một lựa chọn thay thế cho nhiều điều kiện OR.

Công thức dùng toán tử này với BETWEEN là:

SELECT column_names

FROM table_name

WHERE column_1 BETWEEN range_start AND range_end

AND column_2 IN(value_1, value_2, value_3,...value_n);
  • Toán tử IN có thể được dùng để kiểm tra giá trị được chọn từ cột đã được xác định trong tham số column_2 thuộc về giá trị mong muốn, có thể được chỉ định trong dấu ngoặc đơn sau từ khóa IN.
  • Chọn giá trị không thuộc về giá trị được chỉ định ở dấu ngoặc đơn bằng cách dùng từ khóa NOT IN thay vì từ khóa IN.

Ví dụ: Từ bảng mẫu dưới, mục tiêu là truy xuất ID, tên và lương của tất cả nhân viên với tên trong phạm vi A tới R và ID thuộc về các giá trị 3, 4, 5, 6:

BETWEEN trong SQL Server

Kết quả:

Kết quả dùng BETWEEN với toán tử SQL

Bài trước: JOIN trong SQL Server

Bài sau: Lệnh INSERT trong SQL Server

Thứ Tư, 26/04/2023 16:49
3,34 👨 62.274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server