Điều kiện BETWEEN trong SQL Server

BETWEEN trong SQL Server được sử dụng như thế nào? Nếu chưa biết, dưới đây là những kiến thức bạn cần biết về câu lệnh BETWEEN trong SQL Server.

Nếu đang học lập trình, nhất định bạn nên tìm hiểu về SQL Server. Học nó không khó nếu bạn chịu khó tìm hiểu. Hãy bắt đầu từ những khái niệm đơn giản nhất.

Toán tử là nền tảng của mọi ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể xác định toán tử là những biểu tượng, giúp thực hiện các phép toán và toán học cụ thể trên toán hạng. Nói cách khác, toán tử vận hành các toán hạng.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về toán tử BETWEEN trong SQL Server.

Toán tử BETWEEN trong SQL Server là gì?

Điều kiện BETWEEN SQL Server cho phép bạn dễ dàng kiểm tra xem liệu một biểu thức có nằm trong phạm vi của giá trị (bao gồm) hay không. Các giá trị này có thể là văn bản, ngày tháng hoặc số. Nó có thể được dùng trong lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Lệnh SQL BETWEEN sẽ trả về bản ghi chứa biểu thức nằm trong phạm vi của giá trị 1 và 2.

Cú pháp điều kiện BETWEEN

bieu_thuc BETWEEN giatri1 AND giatri2 ;

Tên biến hoặc giá trị biến

bieu_thuc

cột hoặc trường thông tin

giatri1 và giatri2

các giá trị tạo nên khoảng mà bieu_thuc sẽ đối chiếu, bao gồm cả 2 giá trị đầu cuối.

Lưu ý

Điều kiện BETWEEN sẽ trả về tất cả các bản ghi mà bieu_thuc nằm trong khoảng từ giatri1 tới giatri2, bao gồm 2 giá trị đầu cuối.

Ví dụ - giá trị số

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id BETWEEN 25 AND 100;

Ví dụ nói trên sẽ trả về các hàng trong bảng nhanvien nếu nhanvien_id nằm giữa 25 và 100 (tính cả 25 và 100), tương đương với lệnh SELECT dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id >= 25
AND nhanvien_id <= 100;

Ví dụ - với ngày tháng

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ngay_bat_dau BETWEEN ‘2014/05/01’ AND ‘2014/05/31’;

Điều kiện BETWEEN trên đây trả về bản ghi từ bảng nhanvien với giá trị ngay_bat_dau nằm giữa ngày 1 tháng 5 năm 2014 và 31 tháng 5 năm 2014 (bao gồm cả 2 ngày đầu và cuối). Lệnh trên tương đương lệnh SELECT dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE ngay_bat_dau >= ‘2014/05/01’
AND ngay_bat_dau <= ‘2014/05/31’;

NOT BETWEEN trong SQL là gì?

NOT BETWEEN là một toán tử trong ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc, đối lập với toán tử BETWEEN. Nó cho phép lập trình viên truy cập những giá trị này từ bảng mà không nằm trong phạm vi được cung cấp.

Toán tử NOT BETWEEN có thể được dùng ở các truy vấn SQL, bao gồm: INSERT, UPDATE, SELECT, và DELETE.

Cú pháp sử dụng toán tử NOT BETWEEN trong SQL như sau:

SELECT Column_Name_1, Column_Name_2, Column_Name_3, ......, Column_Name_N FROM Table_Name WHERE Column_Name NOT BETWEEN Value_1 AND Value_2;

Nếu muốn dùng toán tử NOT BETWEEN trong các lệnh của SQL, bạn phải làm theo lần lượt từng bước dưới đây:

  1. Tạo database trong hệ thống.
  2. Tạo bảng SQL mới.
  3. Chèn dữ liệu trong bảng.
  4. Xem dữ liệu được chèn.

Dùng toán tử NOT BETWEEN để xem dữ liệu cụ thể của các cột khác nhau.

Hãy cùng nhau xem xét một ví dụ cụ thể:

Ví dụ - toán tử NOT

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id NOT BETWEEN 2000 AND 2999;

Lệnh SELECT nói trên trả về các hàng từ bảng nhanvien nếu nhanvien_id không nằm giữa 2000 và 2999, bao gồm cả 2 giá trị đầu cuối, tương đương với lệnh dưới đây.

SELECT * 
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id < 2000
OR nhanvien_id > 2999;

Dùng BETWEEN với SQL trong toán tử

SQL trong toán tử được dùng để xác định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE và là một lựa chọn thay thế cho nhiều điều kiện OR.

Công thức dùng toán tử này với BETWEEN là:

SELECT column_names

FROM table_name

WHERE column_1 BETWEEN range_start AND range_end

AND column_2 IN(value_1, value_2, value_3,...value_n);
  • Toán tử IN có thể được dùng để kiểm tra giá trị được chọn từ cột đã được xác định trong tham số column_2 thuộc về giá trị mong muốn, có thể được chỉ định trong dấu ngoặc đơn sau từ khóa IN.
  • Chọn giá trị không thuộc về giá trị được chỉ định ở dấu ngoặc đơn bằng cách dùng từ khóa NOT IN thay vì từ khóa IN.

Ví dụ: Từ bảng mẫu dưới, mục tiêu là truy xuất ID, tên và lương của tất cả nhân viên với tên trong phạm vi A tới R và ID thuộc về các giá trị 3, 4, 5, 6:

BETWEEN trong SQL Server

Kết quả:

Kết quả dùng BETWEEN với toán tử SQL

Tóm lại, toán tử BETWEEN trong SQL giúp người dùng dễ dàng truy cập những giá trị trong phạm vi cụ thể. Bạn có thể kết hợp nó với mệnh đề WHERE của INSERT, UPDATE, SELECT, và DELETE.

Bài trước: JOIN trong SQL Server

Bài sau: Lệnh INSERT trong SQL Server

Thứ Ba, 31/10/2023 14:23
3,34 👨 73.568
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server