Lệnh bitsadmin create trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh bitsadmin create tạo một lệnh chuyển với tên hiển thị đã cho.

Cú pháp

bitsadmin /create [type] DisplayName

Tham số

Tham sốMô tả
type- /Download chuyển dữ liệu từ máy chủ sang file cục bộ.
- /Upload chuyển dữ liệu từ file cục bộ sang máy chủ.
- /Upload-Reply chuyển dữ liệu từ file cục bộ sang máy chủ và nhận file trả lời từ máy chủ.
- Tham số này mặc định là /Download khi không được chỉ định trên dòng lệnh.
DisplayNameTên hiển thị được gán cho nhiệm vụ mới tạo.

Sử dụng lệnh chuyển bitsadmin resume để kích hoạt nhiệm vụ trong hàng đợi.

Ví dụ

Tạo một nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /create myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Sáu, 07/09/2018 17:32
31 👨 300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản