Lệnh bitsadmin getmodificationtime và bitsadmin getnoprogresstimeout

Lệnh bitsadmin getmodificationtime truy xuất lần cuối nhiệm vụ được sửa đổi hoặc dữ liệu được chuyển thành công. Lệnh bitsadmin getnoprogresstimeout truy xuất thời lượng, tính bằng giây, mà service sẽ thử truyền file sau khi xảy ra lỗi tạm thời.

Lệnh bitsadmin getmodificationtime và bitsadmin getnoprogresstimeout trong Windows

Lệnh bitsadmin getmodificationtime

Cú pháp

bitsadmin /GetModificationTime <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất thời gian sửa đổi cuối cùng cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetModificationTime myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getnoprogresstimeout

Cú pháp

bitsadmin /GetNoProgressTimeout <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất giá trị thời gian chờ tiến trình cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetNoProgressTimeout myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Hai, 01/10/2018 14:41
52 👨 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo