Lệnh cacls trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh cacls hiển thị hoặc sửa đổi danh sách điều khiển truy cập tùy ý (DACL) trên các file được chỉ định.

Lệnh cacls trong Windows

Cú pháp

cacls <filename> [/t] [/m] [/l] [/s[:sddl]] [/e] [/c] [/g user:<perm>] [/r user [...]] [/p user:<perm> [...]] [/d user [...]]

Tham số

Tham sốMô tả
Cần thiết. Hiển thị Acls của các file được chỉ định.
/tThay đổi Acls được chỉ định trong thư mục hiện tại và tất cả các thư mục con.
/mThay đổi Acls của ổ đĩa được mount vào một thư mục.
/lLàm việc với Symbolic Link chứ không phải mục tiêu.
/s:sddlthay thế các Acls bằng những cái được chỉ định trong chuỗi SDDL (không hợp lệ với /e, /g, /r, /p, hoặc /d).
/eChỉnh sửa ACL thay vì thay thế nó.
/cTiếp tục lỗi từ chối truy cập.
/g user:Cấp quyền truy cập người dùng được chỉ định. Các giá trị hợp lệ cho quyền:

- n - none: Không
- r - read: Đọc
- w - write: Ghi
- c - change (write): Thay đổi quyền ghi
- f - full control: Toàn quyền kiểm soát
/r user [...]Thu hồi quyền truy cập của người dùng được chỉ định (chỉ hợp lệ với /e).
[/p user: [...]Thay thế quyền truy cập của người dùng cụ thể.
Các giá trị hợp lệ cho quyền:

- n - none: Không
- r - read: Đọc
- w - write: Ghi
- c - change (write): Thay đổi quyền ghi
- f - full control: Toàn quyền kiểm soát
[/d user [...]Từ chối truy cập người dùng được chỉ định.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Nếu lệnh này đã không được chấp nhận, vui lòng sử dụng icacls thay thế.
  • Sử dụng bảng sau để diễn giải kết quả:
Đầu ra (Output)Mục nhập điều khiển truy nhập (ACE) áp dụng cho
OI(Viết tắt của Object inherit)/Thư mục và các file này.
CI(Viết tắt của Container inherit)/Thư mục và thư mục con này.
IO(Viết tắt của Inherit only)/ACE không áp dụng cho file/thư mục hiện tại | Không có thông báo đầu ra | Chỉ thư mục này.
OI) (CI)Thư mục, thư mục con và file này.
(OI) (CI) (IO)Chỉ thư mục con và file.
(CI) (IO)Chỉ thư mục con
(OI) (IO)Chỉ file.
  • Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (? và \ *) để chỉ định nhiều file.
  • Bạn có thể chỉ định nhiều người dùng.

Xem thêm:

Thứ Năm, 04/10/2018 19:32
51 👨 2.955
0 Bình luận
Sắp xếp theo