Lệnh bitsadmin addfilewithranges trong Windows

Lệnh bitsadmin addfilewithranges thêm file vào nhiệm vụ đã chỉ định. BITS tải xuống các phạm vi được chỉ định từ file từ xa.

Cú pháp

bitsadmin /AddFileWithRanges <Job> <RemoteURL> <LocalName> <RangeList>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.
RemoteURLRemoteURL là URL của file trên server.
LocalNameLocalName là tên của file trên máy tính cục bộ. LocalName phải chứa đường dẫn tuyệt đối cho file.
RangeListRangeList là danh sách các cặp chiều dài và offset được phân tách bằng dấu phẩy. Sử dụng dấu hai chấm để tách giá trị offset khỏi giá trị độ dài.

Thông tin bổ sung

Mã thông báo (token) eof là giá trị độ dài hợp lệ trong các cặp offset và chiều dài trong <RangeList>. Nó hướng dẫn service đọc đến cuối file được chỉ định.

Lưu ý: Lệnh AddFileWithRanges sẽ không thực hiện được với thông báo lỗi 0x8020002c, khi phạm vi độ dài bằng 0 được chỉ định cùng với một phạm vi khác có cùng độ lệch, chẳng hạn như: C:\bits>bitsadmin /addfilewithranges j2 http://bitsdc/dload/1k.zip c:\1k.zip 100:0,100:5.

Thông báo lỗi: Unable to add file to job - 0x8020002c. Danh sách các phạm vi byte chứa một số phạm vi chồng chéo, không được hỗ trợ.

Giải pháp thay thế: Không chỉ định phạm vi độ dài bằng không trước. Ví dụ: bitsadmin /addfilewithranges j2 http://bitsdc/dload/1k.zip c:\1k.zip 100:5,100:0.

Ví dụ

Ví dụ sau đây yêu cầu BITS chuyển 100 byte từ offset 0, 100 byte từ offset 2000 và các byte còn lại từ offset 5000 đến cuối file.

C:\>bitsadmin /addfilewithranges http://downloadsrv/10mb.zip c:\10mb.zip "0:100,2000:100,5000:eof"

Xem thêm:

Thứ Năm, 30/08/2018 11:50
52 👨 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo