Lệnh bitsadmin geterrorcount và bitsadmin getfilestotal trong Windows

Lệnh bitsadmin geterrorcount truy xuất số lần nhiệm vụ được chỉ định đã tạo ra lỗi tạm thời. Lệnh bitsadmin getfilestotal truy xuất số lượng file trong nhiệm vụ đã chỉ định.

Lệnh bitsadmin geterrorcount

Cú pháp

bitsadmin /GetErrorCount <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất thông tin số lượng lỗi cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetErrorCount myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getfilestotal

Cú pháp

bitsadmin /GetFilesTotal <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất số lượng file được bao gồm trong nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetFilesTotal myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Hai, 24/09/2018 17:32
31 👨 68
0 Bình luận
Sắp xếp theo