Lệnh bitsadmin getdisplayname và bitsadmin geterror trong Windows

Lệnh bitsadmin getdisplayname lấy tên hiển thị của nhiệm vụ đã chỉ định. Lệnh bitsadmin geterror truy xuất thông tin lỗi chi tiết cho công việc đã chỉ định.

Lệnh bitsadmin getdisplayname

Cú pháp

bitsadmin /GetDisplayName <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất tên hiển thị cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetDisplayName myDownloadJob

Lệnh bitsadmin geterror

Cú pháp

bitsadmin /GetError <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất thông tin lỗi cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetError myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Hai, 24/09/2018 11:38
51 👨 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo