Lệnh cd trong Windows

Lệnh cd hiển thị tên hoặc thay đổi thư mục hiện tại. Nếu được sử dụng chỉ với một ký tự ổ đĩa (ví dụ: cd C:), lệnh cd sẽ hiển thị tên của thư mục hiện tại trong ổ đĩa được chỉ định. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh cd sẽ hiển thị ổ đĩa và thư mục hiện tại.

Chú thích: Lệnh này giống như lệnh chdir.

Cú pháp

cd [/d] [<Drive>:][<Path>]
cd [..]
chdir [/d] [<Drive>:][<Path>]
chdir [..]

Tham số

Tham sốMô tả
/dThay đổi ổ đĩa cũng như thư mục hiện tại cho một ổ đĩa.
<Drive>:Chỉ định ổ đĩa để hiển thị hoặc thay đổi (nếu khác với ổ đĩa hiện tại).
<Path>Chỉ định đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn hiển thị hoặc thay đổi.
[..]Chỉ định rằng bạn muốn thay đổi thư mục gốc.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

Nếu phần mở rộng lệnh được kích hoạt, các điều kiện sau sẽ áp dụng cho lệnh cd:

  • Chuỗi thư mục hiện tại được chuyển đổi để sử dụng cùng một trường hợp với tên trên ổ đĩa. Ví dụ: cd C: \TEMP sẽ đặt thư mục hiện tại thành C:\Temp nếu trường hợp đó xảy ra trên ổ đĩa.
  • Dấu cách không được coi là dấu phân cách, vì vậy đường dẫn có thể chứa dấu cách mà không cần kèm theo dấu ngoặc kép. Ví dụ:
cd username\programs\start menu

Cũng giống như:

cd "username\programs\start menu"

Tuy nhiên, dấu ngoặc kép là bắt buộc, nếu phần mở rộng bị vô hiệu hóa.

Để tắt phần mở rộng lệnh, hãy nhập:

cmd /e:off

Ví dụ

Thư mục gốc (root) là phần trên cùng của hệ thống phân cấp thư mục cho một ổ đĩa. Để trở về thư mục gốc, gõ:

cd\

Để thay đổi thư mục mặc định trên ổ đĩa (thư mục khác với thư mục bạn đang truy cập), hãy nhập:

cd [<Drive>:\[<Directory>]]

Để xác minh thay đổi vào thư mục, hãy nhập:

cd [<Drive>:]

Xem thêm:

Thứ Sáu, 28/09/2018 12:06
4,76 👨 30.047
0 Bình luận
Sắp xếp theo