Lệnh ntbackup trong Windows

Lệnh ntbackup không có sẵn trong Windows Vista hoặc Windows Server 2008. Thay vào đó, bạn nên sử dụng lệnh wbadmin và các thư mục phụ để sao lưu và khôi phục máy tính và tệp của bạn từ dấu nhắc lệnh.

Bạn không thể khôi phục các bản sao lưu mà bạn đã tạo bằng ntbackup thông qua việc sử dụng wbadmin. Tuy nhiên, phiên bản ntbackup có sẵn dưới dạng tải xuống cho người dùng Windows Server 2008 và Windows Vista, những người muốn khôi phục bản sao lưu mà họ đã tạo bằng cách sử dụng ntbackup. Phiên bản ntbackup có thể tải xuống này cho phép bạn thực hiện khôi phục chỉ các bản sao lưu cũ và không thể sử dụng trên các máy tính chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Vista để tạo bản sao lưu mới. Để tải xuống phiên bản ntbackup này, hãy xem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82917.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 08:12
3,52 👨 430
0 Bình luận
Sắp xếp theo