Lệnh bootcfg copy trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh bootcfg copy tạo một bản sao cho một mục khởi động hiện có và bạn có thể thêm các tùy chọn dòng lệnh vào đó.

Cú pháp

bootcfg /copy [/s <computer> [/u <Domain>\<User> /p <Password>]] [/d <Description>] [/id <OSEntryLineNum>]

Tham số

Tham sốMô tả
/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u \Chạy lệnh với tài khoản của người dùng được chỉ định sau dấu \. Mặc định là các quyền của người dùng đăng nhập hiện tại trên máy tính đang phát lệnh.
/pChỉ định mật khẩu cho tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/dChỉ định mô tả cho mục nhập hệ điều hành mới.
/idChỉ định số dòng nhập của hệ điều hành trong phần [operating systems] của file Boot.ini để sao chép. Dòng đầu tiên sau tiêu đề của phần [operating systems] là 1.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Các ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh bootcfg /copy để sao chép mục khởi động 1 và nhập "\ABC Server\" làm mô tả:

bootcfg /copy /d "\ABC Server\" /id 1

Xem thêm:

Thứ Ba, 25/09/2018 17:42
51 👨 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản