Lệnh bitsadmin getbytestransferred và bitsadmin getcompletiontime trong Windows

Lệnh bitsadmin getbytestransferred truy xuất số byte được chuyển cho nhiệm vụ đã chỉ định. Lệnh bitsadmin getcompletiontime truy xuất thời gian mà nhiệm vụ được chỉ định đã hoàn thành việc chuyển dữ liệu.

Lệnh bitsadmin getbytestransferred và bitsadmin getcompletiontime trong Windows

Lệnh bitsadmin getbytestransferred

Cú pháp

bitsadmin /GetBytesTransferred <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất số byte được chuyển cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetBytesTransferred myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getcompletiontime

Cú pháp

bitsadmin /GetCompletionTime <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất thời gian mà nhiệm vụ có tên myDownloadJob đã hoàn thành việc chuyển dữ liệu.

C:\>bitsadmin /GetCompletionTime myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Hai, 17/09/2018 12:14
31 👨 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo