Lệnh bootcfg timeout trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh bootcfg timeout thay đổi giá trị time-out (hết thời gian chờ) của hệ điều hành.

Cú pháp

bootcfg /timeout <timeOutValue> [/s <computer> [/u <Domain\User>/p <Password>]]

Tham số

Tham sốMô tả
/timeoutChỉ định giá trị timeout trong phần [boot loader]. Đó là số giây mà người dùng phải chọn một hệ điều hành từ màn hình boot loader (bộ tải khởi động) trước khi NTLDR load mặc định. Phạm vi hợp lệ cho giá trị này là từ 0 đến 999. Nếu giá trị là 0, thì NTLDR ngay lập tức khởi động hệ điều hành mặc định mà không hiển thị màn hình boot loader nữa.
/sChỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa (không sử dụng dấu gạch chéo ngược). Mặc định là máy tính cục bộ.
/u <Domain\User>Chạy lệnh với tài khoản của người dùng được chỉ định trong <Domain\User>. Mặc định là các quyền của người dùng đăng nhập hiện tại trên máy tính đang phát lệnh.
/pXác định tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Các ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể sử dụng lệnh bootcfg /timeout:

bootcfg /timeout 30
bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /timeout 50

Xem thêm:

Thứ Tư, 26/09/2018 12:05
51 👨 603
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản