Thẻ HTML <dfn>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dfn> là viết tắt của "definition element" (phần tử định nghĩa) và nó chỉ định một thuật ngữ sẽ được định nghĩa trong nội dung.

Ví dụ, đánh dấu một cụm từ bằng <dfn>:

<p><dfn>HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

Phần tử cha gần nhất của thẻ <dfn> cũng phải chứa định nghĩa/giải thích cho thuật ngữ.

Thuật ngữ bên trong thẻ <dfn> có thể là bất kỳ từ nào sau đây:

1. Là nội dung của phần tử <dfn>:

Ví dụ:

<p><dfn>HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

2. Hoặc, với thuộc tính title được thêm vào:

Ví dụ:

<p><dfn title="HyperText Markup Language">HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

3. Hoặc, với thẻ <abbr> bên trong phần tử <dfn>:

Ví dụ:

<p><dfn><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr></dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

4. Hoặc, với thuộc tính id được thêm vào. Sau đó, bất cứ khi nào một thuật ngữ được sử dụng, nó có thể quay trở lại định nghĩa bằng thẻ <a>:

Ví dụ:

<p><dfn id="html-def">HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>

<p>This is some text...</p>
<p>This is some text...</p>
<p>Learn <a href="#html-def">HTML</a> now.</p>

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<dfn>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính global

Thẻ <dfn> cũng hỗ trợ các thuộc tính global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <dfn> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <dfn> với các giá trị mặc định sau:

dfn {
  font-style: italic;
}
Chủ Nhật, 26/06/2022 10:01
547 👨 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML