Thẻ HTML <hr>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <hr>

Thẻ <hr> xác định dấu ngắt theo chủ đề trong trang HTML (ví dụ chuyển chủ đề). Ví dụ, sử dụng thẻ <hr> để xác định các thay đổi theo chủ đề trong nội dung:

<h1>Ngôn ngữ chính của web</h1>

<p>HTML là ngôn ngữ markup tiêu chuẩn để tạo các trang web. HTML mô tả cấu trúc của một trang web và bao gồm một loạt các phần tử. Các phần tử HTML cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung.</p>

<hr>

<p>CSS là một ngôn ngữ mô tả cách các phần tử HTML được hiển thị trên màn hình, giấy hoặc trong các phương tiện khác. CSS giảm bớt rất nhiều công việc, vì nó có thể kiểm soát bố cục của nhiều trang web cùng một lúc.</p>

<hr>

<p>JavaScript là ngôn ngữ lập trình của HTML và web. JavaScript có thể thay đổi nội dung HTML và các giá trị thuộc tính. JavaScript có thể thay đổi CSS. JavaScript có thể ẩn và hiển thị các phần tử HTML, v.v...</p>

Phần tử <hr> thường được hiển thị dưới dạng quy tắc ngang được sử dụng để tách nội dung (hoặc xác định thay đổi) trong trang HTML.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<hr>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <hr> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <hr> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Căn chỉnh phần tử <hr> (với CSS):

<hr style="width:50%;text-align:left;margin-left:0">

Một thẻ <hr> không đổi màu (với CSS):

<hr style="height:2px;border-width:0;color:gray;background-color:gray">

Đặt chiều cao của phần tử <hr> (với CSS):

<hr style="height:30px">

Đặt chiều rộng của phần tử <hr> (với CSS):

<hr style="width:50%">

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <hr> với các giá trị mặc định sau:

hr {
  display: block;
  margin-top: 0.5em;
  margin-bottom: 0.5em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  border-style: inset;
  border-width: 1px;
}
Chủ Nhật, 30/10/2022 09:15
510 👨 931
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML