Thẻ HTML <style>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <style>

Thẻ <style> được sử dụng để xác định thông tin kiểu dáng (CSS) cho tài liệu. Ví dụ sau sử dụng phần tử <style> để áp dụng biểu định kiểu đơn giản cho tài liệu HTML:

<html>
<head>
<style>
  h1 {color:red;}
  p {color:blue;}
</style>
</head>
<body>

<h1>A heading</h1>
<p>A paragraph.</p>

</body>
</html>

Bên trong phần tử <style>, bạn chỉ định cách các phần tử HTML sẽ hiển thị trong trình duyệt.

Phần tử <style> phải được đưa vào bên trong phần <head> của tài liệu.

Mẹo và ghi chú

Lưu ý: Khi trình duyệt đọc biểu định kiểu, nó sẽ định dạng tài liệu HTML theo thông tin trong biểu định kiểu. Nếu một số thuộc tính đã được xác định cho cùng một selector (phần tử) trong các biểu định kiểu khác nhau, thì giá trị từ biểu định kiểu đã đọc cuối cùng sẽ được sử dụng (xem ví dụ bên dưới)!

Mẹo: Để liên kết đến một biểu định kiểu bên ngoài, hãy sử dụng thẻ <link>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<style>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
mediamedia_queryChỉ định phương tiện/thiết bị nào mà tài nguyên media được tối ưu hóa cho
typetext/cssChỉ định loại media của thẻ <style>

Thuộc tính Global

Thẻ <style> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <style> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Ví dụ khác

Nhiều kiểu cho cùng một thành phần:

<html>
<head>
<style>
  h1 {color:red;}
  p {color:blue;}
</style>
<style>
  h1 {color:green;}
  p {color:pink;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <style> với các giá trị mặc định sau:

style {
  display: none;
}

Bài trước: Đoạn văn trong HTML

Bài sau: Định dạng văn bản trong HTML

Thứ Hai, 29/01/2024 11:42
4,79 👨 16.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML