Thẻ HTML <strong>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <strong>

Thẻ <strong> được sử dụng để xác định văn bản có tầm quan trọng cao. Nội dung bên trong thường được hiển thị in đậm. Ví dụ sau xác định phần văn bản quan trọng trong tài liệu:

<strong>Văn bản này rất quan trọng!</strong>

Mẹo: Sử dụng thẻ <b> để chỉ định văn bản in đậm mà không cần nhấn mạnh thêm sự quan trọng!

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<strong>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <strong> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <strong> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <strong> với các giá trị mặc định sau:

strong {
  font-weight: bold;
}
Thứ Hai, 12/02/2024 07:59
51 👨 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML