Khai báo <!DOCTYPE> trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu bằng khai báo <!DOCTYPE>.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
The content of the document......
</body>

</html>

Khai báo không phải là một thẻ HTML. Nó là một "thông tin" cho trình duyệt biết về loại tài liệu sẽ mong đợi.

Trong HTML 5, khai báo rất đơn giản:

<!DOCTYPE html>

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<!DOCTYPE>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Các tài liệu HTML cũ hơn

Trong các tài liệu cũ hơn (HTML 4 hoặc XHTML), khai báo phức tạp hơn vì khai báo phải tham chiếu đến DTD ( Document Type Definition ).

HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.1:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Các phần tử HTML và Doctypes

Để biết tất cả các phần tử HTML và Doctype mà mỗi phần tử xuất hiện trong đó, mời bạn đọc tham khảo bài viết: Loại tài liệu HTML.

Mẹo và lưu ý

Mẹo: Khai báo <!DOCTYPE> KHÔNG phân biệt chữ hoa chữ thường.

<!DOCTYPE html>
<!DocType html>
<!Doctype html>
<!doctype html>
Chủ Nhật, 22/05/2022 10:46
519 👨 1.507
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML