Thẻ HTML <sup>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <sup>

Lo Văn bản chỉ số trên có thể được sử dụng cho chú thích cuối trang, như WWW[1]. Ví dụ về văn bản chỉ số trên:

<p>This text contains <sup>superscript</sup> text.</p>

Mẹo: Sử dụng thẻ <sub> để xác định văn bản chỉ số dưới.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<sup>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <sup> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <sup> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <sup> với các giá trị mặc định sau:

sup {
  vertical-align: super;
  font-size: smaller;
}
Chủ Nhật, 25/02/2024 08:07
51 👨 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML