Thẻ HTML <dl>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dl> xác định danh sách mô tả. Ví dụ, có một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và mô tả như sau:

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>Black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>White cold drink</dd>
</dl>

Thẻ <dl> được sử dụng cùng với <dt> (xác định thuật ngữ/tên) và <dd> (mô tả từng thuật ngữ/tên).

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<dl>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <dl> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <dl> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <dl> với các giá trị mặc định sau:

dl {
 display: block;
 margin-top: 1em;
 margin-bottom: 1em;
 margin-left: 0;
 margin-right: 0;
}
Thứ Bảy, 27/08/2022 11:30
535 👨 325
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML