Thẻ HTML <small>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <small>

Thẻ <small> xác định văn bản nhỏ hơn (như bản quyền và các nhận xét phụ khác). Ví dụ sau xác định một văn bản nhỏ hơn:

<p>Đây là một văn bản bình thường.</p>
<p><small>Đây là phần văn bản nhỏ hơn.</small></p>

Mẹo: Thẻ này không bị loại bỏ nhưng có thể đạt được hiệu ứng phong phú hơn (hoặc tương tự) bằng CSS.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<small>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <small> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <small> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để xác định văn bản nhỏ hơn:

<html>
<head>
<style>
span.small {
  font-size: smaller;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Đây là văn bản bình thường.</p>
<p><span class="small">Đây là văn bản nhỏ hơn.</span></p>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <small> với các giá trị mặc định sau:

small {
  font-size: smaller;
}
Chủ Nhật, 28/01/2024 08:16
31 👨 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML