Thẻ HTML <th>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <th>

Thẻ <th> xác định ô tiêu đề trong bảng HTML. Ví dụ về một bảng HTML đơn giản có 3 hàng, 2 ô tiêu đề và 4 ô dữ liệu:

<table>
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>

Một bảng HTML có hai loại ô:

 • Ô tiêu đề - chứa thông tin tiêu đề (được tạo bằng phần tử <th>)
 • Ô dữ liệu - chứa dữ liệu (được tạo bằng phần tử <td>)

Theo mặc định, văn bản trong phần tử <th> được in đậm và căn giữa, văn bản trong phần tử <td> là văn bản thông thường và được căn trái.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<th>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
abbrtextChỉ định phiên bản rút gọn của nội dung trong ô tiêu đề
colspannumberChỉ định số cột mà ô tiêu đề sẽ trải dài
headersheader_idChỉ định một hoặc nhiều ô tiêu đề mà ô có liên quan đến
rowspannumberChỉ định số lượng hàng mà ô tiêu đề sẽ trải dài
scopecol
colgroup
row
rowgroup
Chỉ định xem ô tiêu đề là tiêu đề cho cột, hàng hay nhóm cột hoặc hàng

Thuộc tính Global

Thẻ <th> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <th> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Cách căn chỉnh nội dung bên trong <th> (bằng CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th style="text-align:left">Month</th>
  <th style="text-align:left">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>

Cách thêm màu nền vào ô tiêu đề bảng (bằng CSS):

<table>
 <tr>
  <th style="background-color:#FF0000">Month</th>
  <th style="background-color:#00FF00">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 </table>

Cách đặt chiều cao của ô tiêu đề bảng (bằng CSS):

<table>
 <tr>
  <th style="height:100px">Month</th>
  <th style="height:100px">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
</table>

Cách chỉ định không ngắt dòng trong ô tiêu đề bảng (bằng CSS):

<table>
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th style="white-space:nowrap">My Savings for a new car</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
</table>

Cách căn chỉnh dọc nội dung bên trong <th> (bằng CSS):

<table style="width:50%;">
 <tr style="height:100px">
  <th style="vertical-align:bottom">Month</th>
  <th style="vertical-align:bottom">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
</table>

Cách đặt độ rộng của ô tiêu đề bảng (bằng CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th style="width:70%">Month</th>
  <th style="width:30%">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
</table>

Cách tạo tiêu đề bảng:

<table>
 <tr>
  <th>Name</th>
  <th>Email</th>
  <th>Phone</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>John Doe</td>
  <td>john.doe@example.com</td>
  <td>123-45-678</td>
 </tr>
</table>

Cách tạo bảng có chú thích:

<table>
 <caption>Monthly savings</caption>
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>

Cách xác định các ô trong bảng trải rộng trên nhiều hàng hoặc một cột:

<table>
 <tr>
  <th>Name</th>
  <th>Email</th>
  <th colspan="2">Phone</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>John Doe</td>
  <td>john.doe@example.com</td>
  <td>123-45-678</td>
  <td>212-00-546</td>
 </tr>
</table>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <th> với các giá trị mặc định sau:

th {
 display: table-cell;
 vertical-align: inherit;
 font-weight: bold;
 text-align: center;
}
Chủ Nhật, 26/05/2024 14:00
52 👨 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML