Thẻ HTML <nav>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <nav>

Thẻ <nav> xác định một tập hợp các liên kết điều hướng. Ví dụ sau là về một tập hợp các liên kết điều hướng:

<nav>
  <a href="/html/">HTML</a> |
  <a href="/css/">CSS</a> |
  <a href="/js/">JavaScript</a> |
  <a href="/python/">Python</a>
</nav>

Lưu ý rằng KHÔNG phải tất cả các liên kết của tài liệu đều phải nằm trong phần tử <nav>. Phần tử <nav> chỉ dành cho các khối liên kết điều hướng chính.

Các trình duyệt, chẳng hạn như trình đọc màn hình dành cho người dùng bị vô hiệu hóa, có thể sử dụng phần tử này để xác định xem có nên bỏ qua phần hiển thị ban đầu của nội dung này hay không.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<nav>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
5.09.04.05.011.1

Thuộc tính Global

Thẻ <nav> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <nav> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <nav> với những giá trị mặc định sau:

nav {
  display: block;
}
Chủ Nhật, 23/04/2023 09:48
53 👨 339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML