Thẻ HTML <param>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <param>

Thẻ <param> được sử dụng để xác định tham số cho phần tử <object>. Ví dụ sau đặt tham số "autoplay" thành "true", để âm thanh bắt đầu phát ngay khi trang load:

<object data="horse.wav">
  <param name="autoplay" value="true">
</object>

Hỗ trợ trình duyệt

Thẻ <param> được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt chính. Tuy nhiên, định dạng file được xác định trong <object> có thể không được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt.

Phần tử
<param>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
namenameChỉ định tên của một tham số
valuevalueChỉ định giá trị của tham số

Thuộc tính Global

Thẻ <param> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <param> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <param> với các giá trị mặc định sau:

param {
  display: none;
}
Chủ Nhật, 13/08/2023 14:31
52 👨 259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML