Thẻ HTML <script>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <script>

Thẻ <script> được sử dụng để nhúng script phía client (JavaScript). Ví dụ, viết "Hello JavaScript!" với JavaScript như sau:

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>

Phần tử <script> chứa các câu lệnh script hoặc nó trỏ đến file script bên ngoài thông qua thuộc tính src.

Các cách sử dụng phổ biến của JavaScript là thao tác hình ảnh, xác thực biểu mẫu và thay đổi nội dung động.

Ghi chú:

Ngoài ra, hãy xem phần tử <noscript> để biết người dùng đã tắt script trong trình duyệt của họ hoặc có trình duyệt không hỗ trợ script phía client.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<script>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
asyncasyncChỉ định rằng script được tải xuống song song với việc phân tích cú pháp trang và được thực thi ngay khi có sẵn (trước khi quá trình phân tích cú pháp hoàn tất) (chỉ dành cho các script bên ngoài)
crossoriginanonymous
use-credentials
Đặt chế độ của yêu cầu thành HTTP CORS Request
deferdeferChỉ định rằng script được tải xuống song song với việc phân tích cú pháp trang và được thực thi sau khi trang phân tích cú pháp xong (chỉ dành cho các script bên ngoài)
integrityfilehashCho phép trình duyệt kiểm tra script đã tìm nạp để đảm bảo rằng code không bao giờ được load nếu nguồn đã bị thao túng
nomoduleTrue
False
Chỉ định rằng script không được thực thi trong các trình duyệt hỗ trợ mô-đun ES2015
referrerpolicyno-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
same-origin
strict-origin
strict-origin-when-cross-origin
unsafe-url
Chỉ định thông tin liên kết giới thiệu nào sẽ gửi khi tìm nạp script
srcURLChỉ định URL của file script bên ngoài
typescripttypeChỉ định loại media của script

Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong XHTML, nội dung bên trong script được khai báo là #PCDATA (thay vì CDATA), có nghĩa là các thực thể sẽ được phân tích cú pháp.

Điều này có nghĩa là trong XHTML, tất cả các ký tự đặc biệt phải được mã hóa hoặc tất cả nội dung phải được gói trong phần CDATA:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
let i = 10;
if (i < 5) {
  // some code
}
//]]>
</script>

Thuộc tính Global

Thẻ <script> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <script> với những giá trị mặc định sau:

script {
  display: none;
}
Chủ Nhật, 17/12/2023 09:35
51 👨 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML