Thẻ HTML <map>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <map>

Thẻ <map> được sử dụng để xác định bản đồ hình ảnh. Bản đồ hình ảnh là một hình ảnh chứa các khu vực có thể nhấp được. Ví dụ về bản đồ hình ảnh, với các khu vực có thể nhấp:

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name="workmap">
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
  <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
  <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Cup of coffee" href="coffee.htm">
</map>

Thuộc tính name bắt buộc của phần tử <map> được liên kết với thuộc tính usemap của <img> và tạo mối quan hệ giữa hình ảnh và bản đồ.

Phần tử <map> chứa một số phần tử <area>, xác định các khu vực có thể nhấp vào trong bản đồ hình ảnh.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
< map >
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
namemapnameĐược yêu cầu. Chỉ định tên của bản đồ hình ảnh

Thuộc tính Global

Thẻ <map> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <map> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Ví dụ về một bản đồ hình ảnh khác, với các khu vực có thể nhấp:

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets"
usemap="#planetmap">

<map name="planetmap">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sun.htm" alt="Sun">
  <area shape="circle" coords="90,58,3" href="mercur.htm" alt="Mercury">
  <area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.htm" alt="Venus">
</map>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <map> với các giá trị mặc định sau:

map {
  display: inline;
}
Chủ Nhật, 19/02/2023 09:44
53 👨 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML