Thẻ HTML <pre>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <pre>

Thẻ <pre> xác định văn bản được định dạng sẵn. Ví dụ về văn bản được định dạng sẵn:

<pre>
Văn bản trong phần tử pre
được hiển thị ở một phông chữ có
chiều rộng cố định
và được giữ nguyên
cả dấu cách và 
dấu ngắt dòng
</pre>

Văn bản trong phần tử <pre> được hiển thị bằng phông chữ có chiều rộng cố định và văn bản giữ nguyên cả dấu cách và dấu ngắt dòng. Văn bản sẽ được hiển thị chính xác như được viết trong mã nguồn HTML.

Ngoài ra hãy xem:

ThẻMô tả
<code>Xác định một đoạn code máy tính
<samp>Xác định đầu ra mẫu từ chương trình máy tính
<kbd>Xác định đầu vào bàn phím
<var>Xác định một biến

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<pre>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <pre> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <pre> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Cách tạo văn bản được định dạng sẵn với chiều rộng cố định (bằng CSS):

<div style="width:200px;overflow:auto">
<pre>Đây là một pre có chiều rộng cố định. Nó sẽ sử dụng nhiều không gian như được chỉ định.</pre>
</div>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <pre> với các giá trị mặc định sau:

pre {
  display: block;
  font-family: monospace;
  white-space: pre;
  margin: 1em 0;
}
Chủ Nhật, 24/09/2023 16:08
53 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML