Tham chiếu HTML Audio/Video DOM

HTML5 DOM có các phương thức, thuộc tính và sự kiện cho các phần tử <audio><video>.

Phương thức audio/video HTML

Phương thứcMô tả
addTextTrack()Thêm một đoạn văn bản mới vào file audio/video
canPlayType()Kiểm tra xem trình duyệt có thể phát loại audio/video được chỉ định hay không
load()Load lại phần tử audio/video
play()Bắt đầu phát audio/video
pause()Tạm dừng audio/video đang phát

Thuộc tính HTML Audio/Video

Thuộc tínhMô tả
audioTracksTrả về một đối tượng AudioTrackList đại diện cho các track âm thanh có sẵn
autoplayThiết lập hoặc trả về liệu audio/video có bắt đầu phát ngay sau khi load xong hay không
bufferedTrả về một đối tượng TimeRanges đại diện cho các phần được lưu trữ trong bộ nhớ đệm của audio/video
controllerTrả về đối tượng MediaController đại diện cho trình điều khiển media hiện tại của audio/video
controlsThiết lập hoặc trả về liệu audio/video có hiển thị các chức năng điều khiển (như phát/tạm dừng, v.v...) hay không
crossOriginThiết lập hoặc trả về cài đặt CORS của audio/video
currentSrcTrả về URL của audio/video hiện tại
currentTimeThiết lập hoặc trả về vị trí phát lại hiện tại trong audio/video (tính bằng giây)
defaultMutedThiết lập hoặc trả về việc có nên tắt audio/video theo mặc định hay không
defaultPlaybackRateThiết lập hoặc trả về tốc độ phát lại audio/video mặc định
durationTrả về thời lượng của audio/video hiện tại (tính bằng giây)
endedTrả về việc phát audio/video đã kết thúc hay chưa
errorTrả về một đối tượng MediaError đại diện cho trạng thái lỗi của audio/video
loopThiết lập hoặc trả về liệu audio/video có nên bắt đầu lại khi kết thúc hay không
mediaGroupThiết lập hoặc trả về nhóm mà audio/video thuộc về (được sử dụng để liên kết nhiều phần tử audio/video)
mutedThiết lập hoặc trả về việc audio/video có bị tắt tiếng hay không
networkStateTrả về trạng thái mạng hiện tại của audio/video
pausedTrả về việc audio/video có bị tạm dừng hay không
playbackRateThiết lập hoặc trả về tốc độ phát audio/video
playedTrả về một đối tượng TimeRanges đại diện cho các phần đã phát của audio/video
preloadThiết lập hoặc trả về liệu audio/video có được load khi trang load không
readyStateTrả về trạng thái sẵn sàng hiện tại của audio/video
seekableTrả về một đối tượng TimeRanges đại diện cho các phần có thể tìm kiếm của audio/video
seekingTrả về liệu người dùng hiện có đang tìm kiếm audio/video hay không
srcThiết lập hoặc trả về nguồn hiện tại của phần tử audio/video
startDateTrả về đối tượng Date đại diện cho khoảng thời gian hiện tại
textTracksTrả về một đối tượng TextTrackList đại diện cho các track văn bản có sẵn
videoTracksTrả về một đối tượng VideoTrackList đại diện cho các track video có sẵn
volumeThiết lập hoặc trả về âm lượng của audio/video

Sự kiện HTML Audio/Video

Sự kiệnMô tả
abortKích hoạt khi quá trình load audio/video bị hủy bỏ
canplayKích hoạt khi trình duyệt có thể bắt đầu phát audio/video
canplaythroughKích hoạt khi trình duyệt có thể phát qua audio/video mà không phải dừng lại để lưu vào bộ đệm
durationchangeKích hoạt khi thời lượng của audio/video bị thay đổi
emptiedKích hoạt khi danh sách phát hiện tại trống
endedKích hoạt khi danh sách phát hiện tại kết thúc
errorKích hoạt nếu xảy ra lỗi khi phát audio/video
loadeddataKích hoạt khi trình duyệt đã load frame hiện tại của audio/video
loadedmetadataKích hoạt khi trình duyệt đã load dữ liệu meta cho audio/video
loadstartKích hoạt khi trình duyệt bắt đầu tìm kiếm audio/video
pauseKích hoạt khi audio/video bị tạm dừng
playKích hoạt khi audio/video đã được bắt đầu hoặc không còn bị tạm dừng
playingKích hoạt khi audio/video đang phát sau khi bị tạm dừng hoặc dừng để lưu vào bộ đệm
progressKích hoạt khi trình duyệt đang tải xuống audio/video
ratechangeKích hoạt khi tốc độ phát của audio/video bị thay đổi
seekedKích hoạt khi người dùng hoàn tất việc di chuyển/chuyển sang vị trí mới trong audio/video
seekingKích hoạt khi người dùng bắt đầu di chuyển / bỏ qua vị trí mới trong audio/video
stalledKích hoạt khi trình duyệt đang cố gắng lấy dữ liệu media, nhưng dữ liệu không khả dụng
suspendKích hoạt khi trình duyệt cố tình không lấy dữ liệu media
timeupdateKích hoạt khi vị trí phát hiện tại đã thay đổi
volumechangeKích hoạt khi âm lượng đã được thay đổi
waitingKích hoạt khi video dừng vì cần bộ đệm cho frame tiếp theo
Thứ Tư, 11/05/2022 09:37
523 👨 771
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML