Thẻ HTML <datalist>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <datalist> chỉ định danh sách các tùy chọn được xác định trước cho phần tử <input>.

Một danh sách dữ liệu với các tùy chọn được xác định trước (được kết nối với phần tử <input>):

<label for="browser">Choose your browser from the list:</label>
<input list="browsers" name="browser" id="browser">

<datalist id="browsers">
  <option value="Edge">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>

Thẻ <datalist> được sử dụng để cung cấp tính năng "tự động hoàn thành" cho các phần tử <input>. Người dùng sẽ thấy danh sách drop-down các tùy chọn được xác định trước khi họ nhập dữ liệu.

Thuộc tính id của phần tử <datalist> tương đương với thuộc tính list của phần tử <input> (điều này liên kết chúng lại với nhau).

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử này.

Phần tử
<datalist>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
20.010.04.012.19.5

Thuộc tính Global

Thẻ <datalist> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <datalist> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <datalist> với các giá trị mặc định sau:

datalist {
  display: none;
}
Thứ Tư, 08/06/2022 08:53
576 👨 609
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML