Thẻ HTML <figure>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <figure> chỉ định nội dung độc lập, như hình minh họa, sơ đồ, ảnh, danh sách code, v.v... Ví dụ sau sử dụng phần tử <figure> để đánh dấu ảnh trong tài liệu và phần tử <figcaption> để xác định chú thích cho ảnh:

<figure>
 <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" style="width:100%">
 <figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>
</figure>

Mặc dù nội dung của phần tử <figure> có liên quan đến luồng chính, nhưng vị trí của nó độc lập với luồng chính và nếu bị loại bỏ nó sẽ không ảnh hưởng đến luồng của tài liệu.

Mẹo: Phần tử <figcaption> được sử dụng để thêm chú thích cho phần tử <figure>.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<figure>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
8.09.04.05.111.0

Thuộc tính Global

Thẻ <figure> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <figure> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để tạo kiểu cho <figure><figcaption>:

<html>
<head>
<style>
figure {
 border: 1px #cccccc solid;
 padding: 4px;
 margin: auto;
}

figcaption {
 background-color: black;
 color: white;
 font-style: italic;
 padding: 2px;
 text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<figure>
 <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" style="width:100%">
 <figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy</figcaption>
</figure>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <figure> với các giá trị mặc định sau:

figure {
 display: block;
 margin-top: 1em;
 margin-bottom: 1em;
 margin-left: 40px;
 margin-right: 40px;
}
Thứ Năm, 06/10/2022 13:55
511 👨 470
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML