Thẻ HTML <s>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <s>

Thẻ <s> chỉ định văn bản không còn chính xác, chính xác hoặc phù hợp. Văn bản sẽ được hiển thị với một gạch ngang xuyên qua nó. Ví dụ sau đánh dấu văn bản không còn chính xác:

<p><s>Chỉ còn 50 vé!</s></p>
<p>BÁN HẾT!</p>

Không nên sử dụng thẻ <s> để xác định văn bản đã xóa trong tài liệu, hãy sử dụng thẻ <del> cho việc đó.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<s>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <s> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <s> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <s> với các giá trị mặc định sau:

s {
  text-decoration: line-through;
}
Thứ Hai, 27/11/2023 08:17
51 👨 182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML