Loại tài liệu HTML

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu bằng khai báo <!DOCTYPE>.

Khai báo này không phải là một thẻ HTML. Nó là một "thông tin" cho trình duyệt biết về loại tài liệu sẽ được mong đợi.

Trong HTML5, khai báo <!DOCTYPE> rất đơn giản:

<!DOCTYPE html>

Khai báo <!DOCTYPE> trong HTML5

Trong các tài liệu cũ (HTML 4 hoặc XHTML), việc khai báo phức tạp hơn vì phải tham chiếu đến DTD (Document Type Definition - Định nghĩa loại tài liệu).

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Các phần tử HTML hợp lệ trong những DOCTYPES khác nhau

ThẻHTML 5HTML 4XHTML
<a>
<abbr>
<acronym>Không
<address>
<applet>KhôngKhông
<area>Không
<article>KhôngKhông
<aside>KhôngKhông
<audio>KhôngKhông
<b>
<base>
<basefont>KhôngKhông
<bdi>KhôngKhông
<bdo>Không
<big>Không
<blockquote>
<body>
<br>
<button>
<canvas>KhôngKhông
<caption>
<center>KhôngKhông
<cite>
<code>
<col>Không
<colgroup>Không
<data>KhôngKhông
<datalist>KhôngKhông
<dd>
<del>Không
<details>KhôngKhông
<dfn>
<dialog>KhôngKhông
<dir>KhôngKhông
<div>
<dl>
<dt>
<em>
<embed>KhôngKhông
<fieldset>
<figcaption>KhôngKhông
<figure>KhôngKhông
<font>KhôngKhông
<footer>KhôngKhông
<form>
<frame>KhôngKhôngKhông
<frameset>KhôngKhông
<h1> đến <h6>
<head>
<header>KhôngKhông
<hr>
<html>
<i>
<iframe>Không
<img>
<input>
<ins>Không
<kbd>
<label>
<legend>
<li>
<link>
<main>KhôngKhông
<map>Không
<mark>KhôngKhông
<meta>
<meter>KhôngKhông
<nav>KhôngKhông
<noframes>KhôngKhông
<noscript>
<object>
<ol>
<optgroup>
<option>
<output>KhôngKhông
<p>
<param>
<picture>KhôngKhông
<pre>
<progress>KhôngKhông
<q>
<rp>KhôngKhông
<rt>KhôngKhông
<ruby>KhôngKhông
<s>Không
<samp>
<script>
<section>KhôngKhông
<select>
<small>
<source>KhôngKhông
<span>
<strike>KhôngKhông
<strong>
<style>
<sub>
<summary>KhôngKhông
<sup>
<table>
<tbody>Không
<td>
<template>KhôngKhông
<textarea>
<tfoot>Không
<th>
<thead>Không
<time>KhôngKhông
<title>
<tr>
<track>KhôngKhông
<tt>Không
<u>Không
<ul>
<var>
<video>KhôngKhông
<wbr>KhôngKhông
Thứ Năm, 12/05/2022 08:43
515 👨 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML