Thẻ HTML <rp>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <rp>

Thẻ <rp> có thể được sử dụng để cung cấp dấu ngoặc đơn xung quanh văn bản Ruby, được hiển thị bởi các trình duyệt không hỗ trợ chú thích Ruby. Ví dụ về một chú thích Ruby:

<ruby>
漢 <rp>(</rp><rt>ㄏㄢˋ</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Sử dụng <rp> cùng với <ruby><rt>: Phần tử <ruby> bao gồm một hoặc nhiều ký tự cần giải thích/phát âm và phần tử <rt> cung cấp thông tin đó và phần tử <rp> tùy chọn xác định nội dung sẽ hiển thị cho các trình duyệt không hỗ trợ chú thích Ruby.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<rp>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
5.05.538.05.015.0

Thuộc tính Global

Thẻ <rp> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <rp> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Không có

Thứ Năm, 26/10/2023 07:00
52 👨 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML