Thẻ HTML <svg>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <svg>

Thẻ <svg> xác định container cho đồ họa SVG. Ví dụ vẽ một vòng tròn:

<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
</svg>

SVG có một số phương pháp để vẽ đường dẫn, hộp, hình tròn, văn bản và hình ảnh đồ họa.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<svg>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
4.09.03.03.210.1

Các ví dụ khác

Vẽ hình chữ nhật:

<svg width="400" height="100">
  <rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" />
</svg>

Vẽ hình vuông có các góc tròn:

<svg width="400" height="180">
  <rect x="50" y="20" rx="20" ry="20" width="150" height="150" style="fill:red;stroke:black;stroke-width:5;opacity:0.5" />
</svg>

Vẽ một ngôi sao:

<svg width="300" height="200">
  <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198"
  style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;" />
</svg>

Vẽ logo SVG:

<svg height="130" width="500">
<defs>
<linearGradient id="grad1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
  <stop offset="0%" style="stop-color:rgb(255,255,0);stop-opacity:1" />
  <stop offset="100%" style="stop-color:rgb(255,0,0);stop-opacity:1" />
</linearGradient>
</defs>

<ellipse cx="100" cy="70" rx="85" ry="55" fill="url(#grad1)" />

<text fill="#ffffff" font-size="45" font-family="Verdana" x="50" y="86">SVG</text>
</svg>
Chủ Nhật, 25/02/2024 10:00
2,33 👨 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML