Thẻ HTML <option>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <option>

Thẻ <option> xác định một tùy chọn trong danh sách chọn. Ví dụ sau là một danh sách drop-down với 4 tùy chọn:

<label for="cars">Chọn một xe:</label>

<select id="cars">
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="opel">Opel</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

Các phần tử <option> nằm bên trong phần tử <select>, <optgroup> hoặc <datalist>.

Lưu ý: Thẻ <option> có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ thuộc tính nào, nhưng bạn thường cần thuộc tính giá trị, thuộc tính này cho biết những gì được gửi đến máy chủ khi gửi biểu mẫu.

Mẹo: Nếu có một danh sách dài các tùy chọn, bạn có thể nhóm các tùy chọn có liên quan trong thẻ <optgroup>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<option>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
disableddisabledChỉ định rằng một tùy chọn sẽ bị vô hiệu hóa
labeltextChỉ định nhãn ngắn hơn cho một tùy chọn
selectedselectedChỉ định rằng một tùy chọn sẽ được chọn trước khi load trang
valuetextChỉ định giá trị được gửi đến máy chủ

Thuộc tính Global

Thẻ <option> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <option> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ

Sử dụng <option> trong phần tử <datalist>:

<label for="browser">Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách:</label>
<input list="browsers" name="browser" id="browser">

<datalist id="browsers">
 <option value="Edge">
 <option value="Firefox">
 <option value="Chrome">
 <option value="Opera">
 <option value="Safari">
</datalist>

Sử dụng <option> trong các phần tử <optgroup>:

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars">
 <optgroup label="Swedish Cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="German Cars">
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
 </optgroup>
</select>

Cài đặt CSS mặc định

Không có

Chủ Nhật, 30/07/2023 08:19
52 👨 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML