Thẻ HTML <progress>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <progress>

Thẻ <progress> thể hiện tiến độ hoàn thành của một nhiệm vụ. Ví dụ sau hiển thị thanh tiến trình:

<label for="file">Downloading progress:</label>
<progress id="file" value="32" max="100"> 32% </progress>

Mẹo:

  • Luôn thêm thẻ <label> để có các phương pháp trợ năng tốt nhất!
  • Sử dụng thẻ <progress> kết hợp với JavaScript để hiển thị tiến trình của một tác vụ.

Lưu ý: Thẻ <progress> không phù hợp để biểu thị thước đo (ví dụ: mức sử dụng dung lượng ổ đĩa hoặc mức độ liên quan của kết quả truy vấn). Để biểu thị một thước đo, thay vào đó hãy sử dụng thẻ <meter>.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<progress>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
8.010.016.06.011.0

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
maxnumberChỉ định tổng số lượng công việc mà nhiệm vụ yêu cầu. Giá trị mặc định là 1
valuenumberChỉ định bao nhiêu nhiệm vụ đã được hoàn thành

Thuộc tính Global

Thẻ <progres> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <progres> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Không có.

Chủ Nhật, 08/10/2023 10:29
51 👨 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML