Thẻ <abbr> trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <abbr> được sử dụng để mô tả một cụm từ viết tắt.

Khi sử dụng thẻ này, ta đã cung cấp những thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật, và công cụ tìm kiếm.

Trình duyệt hỗ trợ

Google Chrome

 Mozilla FirefoxInternet ExplorerOperaSafari

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

Tip: Sử dụng thuộc tính tổng quát trong thẻ <abbr> để hiển thị bản đầy đủ của từ viết tắt chữ đầu (acronym) hoặc từ viết tắt thường dùng của từ (abbreviation) khi bạn di chuột qua phần tử <abbr>.

  • QTM là từ viết tắt chữ đầu (acronym) của Quản Trị Mạng.
  • Jan là từ viết tắt thường dùng (abbreviation) của January.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Website <abbr title="Quản trị mạng">QTM</abbr> là mạng xã hội về khoa học
công nghệ, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính...</p>


</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Chủ Nhật, 07/04/2019 15:56
55 👨 2.678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML