5 code trái tim đập của thủ khoa Lý có tên, chèn ảnh

Gần đây mạng xã hội truyền tai nhau thông tin về code trái tim đập tỏ tình với crush rất đẹp mắt, xuất phát từ bộ phim Thắp sáng Anh, sưởi ấm Em của Trung Quốc. Ngay sau khi hình ảnh trái tim đập lên sóng, không chỉ dân IT mà rất nhiều bạn trẻ cũng tò mò về code trái tim đập này để có thể tỏ tình với crush của mình. Nếu bạn không rành về code và không phải dân IT thì chỉ cần thực hiện theo bài viết dưới đây để có thể làm code trái tim đập của Thủ Khoa Lý rất đơn giản nhé.

Tải Code trái tim đập chèn hình ảnh

Ngoài code trái tim đập bình thường hay có chữ bên trong thì bạn có thể thử với code chèn hình ảnh, sử dụng ảnh của đối phương hoặc ảnh của 2 người chèn vào hình trái tim với hiệu ứng tim đập và ánh sáng xung quanh. Nếu bạn thích kiểu trái tim đập chèn ảnh thì có thể tham khảo cách tạo code trái tim đập dưới đây.

Bước 1:

Đầu tiên bạn truy cập vào link dưới đây để tải thư mục code trái tim đập chèn hình ảnh xuống máy tính. Tiếp đến chúng ta sẽ giải nén tập tin như bình thường.

https://drive.google.com/file/d/1sOWvnQvfElynPpPWoqrDXTyoKW4m1RB9/view?usp=share_link

Thư mục trái tim đập

Bước 2:

Tiếp đến để chèn ảnh vào hình trái tim thì bạn sẽ chuyển file hình ảnh vào cùng thư mục chứa code trái tim này. Như vậy khi chỉnh sửa code chèn ảnh mới thực hiện được.

Chuyển hình ảnh vào thư mục code trái tim đập

Bước 3.

Chúng ta sẽ copy tên ảnh và xem định dạng của ảnh là gì để chèn vào trong code.

Copy tên ảnh

Bước 4:

Nhấn chuột phải vào file index.html rồi chọn Notepad để mở hoặc dùng công cụ đọc file HTML mà bạn đang cài trên máy tính nếu có.

Mở file html

Bước 5:

Chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa code theo ý mình. Tại EDIT HERE sẽ chỉnh sửa nội dung hiển thị trong trái tim. STARDUST1 có thể chỉnh sửa năm nếu muốn.

Tại STARDUST2 bạn điền tên của bạn và người đó nhé. STARDUST3 có thể thay đổi Love You thành dòng khác tùy bạn.

Dòng img sẽ điền tên và định dạng của ảnh cần chèn vào giữa như hình là được.

Thay đổi code trái tim đập

Bước 6:

Cuối cùng nhấn File chọn Save để lưu lại thành quả là xong.

Lưu code mới

Bây giờ bạn mở file HTML như bình thường để xem code trái tim đập có ảnh như nào.

Code trái tim đập chèn ảnh

Video tạo code trái tim đập thủ khoa Lý chèn ảnh

Tải code trái tim đập của Thủ Khoa Lý có tên

Đoạn mã code trái tim đập dưới đây có chữ hiển thị bên trong và có thể chỉnh sửa theo ý bạn.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> Heart </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description" CONTENT="">
 
  
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: #000;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 
}
 
.box {
 width: 100%;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 display: flex;
 flex-direction: column;
}
 
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
#pinkboard {
 position: relative;
 margin: auto;
 height: 500px;
 width: 500px;
 animation: animate 1.3s infinite;
}
 
#pinkboard:before, #pinkboard:after {
 content: '';
 position: absolute;
 background: #FF5CA4;
 width: 100px;
 height: 160px;
 border-top-left-radius: 50px;
 border-top-right-radius: 50px;
}
 
#pinkboard:before {
 left: 100px;
 transform: rotate(-45deg);
 transform-origin: 0 100%;
 box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25),
       0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22);
}
 
#pinkboard:after {
 left: 0;
 transform: rotate(45deg);
 transform-origin: 100% 100%;
}
 
@keyframes animate {
 0% {
  transform: scale(1);
 }
 30% {
  transform: scale(.8);
 }
 60% {
  transform: scale(1.2);
 }
 100% {
  transform: scale(1);
 }
}
 </style>
 </HEAD>
 
 <BODY>
  <div class="box">
   <canvas id="pinkboard"></canvas>
  </div>
 <script>
 /*
 * Settings
 */
var settings = {
 particles: {
  length:  2000, // maximum amount of particles
  duration:  2, // particle duration in sec
  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -1.3, // play with this for a nice effect
  size:   13, // particle size in pixels
 },
};
/*
 * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller
 */
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#FF5CA4';
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 <div class="center-text",
 style="background-color:rgb(0, 0, 0);
    width: 100%;
    color: rgb(225, 12, 168);
    height:100%;
    font-size: 31px;
    font-style: italic;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 5px;
    text-align: center;">Anh Yêu Em</div>
 </BODY>
</HTML>

Tải code trái tim đập của Thủ Khoa Lý

Nếu bạn không thích code trái tim đập có chữ hiện bên trong thì có thể dùng đoạn code trái tim đập thông thường dưới đây.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

 <HEAD>

 <TITLE> New Document </TITLE>

 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">

 <META NAME="Author" CONTENT="">

 <META NAME="Keywords" CONTENT="">

 <META NAME="Description" CONTENT="">

 <style>

 html, body {

 height: 100%;

 padding: 0;

 margin: 0;

 background: #000;

}

canvas {

 position: absolute;

 width: 100%;

 height: 100%;

}

 </style>

 </HEAD>


 <BODY>

 <canvas id="pinkboard"></canvas>

 <script>

 /*

 * Settings

 */

var settings = {

 particles: {

  length:  500, // maximum amount of particles

  duration:  2, // particle duration in sec

  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec

  effect: -0.75, // play with this for a nice effect

  size:   30, // particle size in pixels

 },

};


/*

 * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller

 */

(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());


/*

 * Point class

 */

var Point = (function() {

 function Point(x, y) {

  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;

  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;

 }

 Point.prototype.clone = function() {

  return new Point(this.x, this.y);

 };

 Point.prototype.length = function(length) {

  if (typeof length == 'undefined')

   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);

  this.normalize();

  this.x *= length;

  this.y *= length;

  return this;

 };

 Point.prototype.normalize = function() {

  var length = this.length();

  this.x /= length;

  this.y /= length;

  return this;

 };

 return Point;

})();


/*

 * Particle class

 */

var Particle = (function() {

 function Particle() {

  this.position = new Point();

  this.velocity = new Point();

  this.acceleration = new Point();

  this.age = 0;

 }

 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {

  this.position.x = x;

  this.position.y = y;

  this.velocity.x = dx;

  this.velocity.y = dy;

  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;

  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;

  this.age = 0;

 };

 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {

  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;

  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;

  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;

  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;

  this.age += deltaTime;

 };

 Particle.prototype.draw = function(context, image) {

  function ease(t) {

   return (--t) * t * t + 1;

  }

  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);

  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;

  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);

 };

 return Particle;

})();


/*

 * ParticlePool class

 */

var ParticlePool = (function() {

 var particles,

   firstActive = 0,

   firstFree  = 0,

   duration  = settings.particles.duration;

 

 function ParticlePool(length) {

  // create and populate particle pool

  particles = new Array(length);

  for (var i = 0; i < particles.length; i++)

   particles[i] = new Particle();

 }

 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {

  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);

  

  // handle circular queue

  firstFree++;

  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;

  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;

  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

 };

 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {

  var i;

  

  // update active particles

  if (firstActive < firstFree) {

   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

  }

  if (firstFree < firstActive) {

   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

   for (i = 0; i < firstFree; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

  }

  

  // remove inactive particles

  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {

   firstActive++;

   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

  }

  

  

 };

 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {

  // draw active particles

  if (firstActive < firstFree) {

   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

    particles[i].draw(context, image);

  }

  if (firstFree < firstActive) {

   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

    particles[i].draw(context, image);

   for (i = 0; i < firstFree; i++)

    particles[i].draw(context, image);

  }

 };

 return ParticlePool;

})();


/*

 * Putting it all together

 */

(function(canvas) {

 var context = canvas.getContext('2d'),

   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),

   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec

   time;

 

 // get point on heart with -PI <= t <= PI

 function pointOnHeart(t) {

  return new Point(

   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),

   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25

  );

 }

 

 // creating the particle image using a dummy canvas

 var image = (function() {

  var canvas = document.createElement('canvas'),

    context = canvas.getContext('2d');

  canvas.width = settings.particles.size;

  canvas.height = settings.particles.size;

  // helper function to create the path

  function to(t) {

   var point = pointOnHeart(t);

   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;

   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;

   return point;

  }

  // create the path

  context.beginPath();

  var t = -Math.PI;

  var point = to(t);

  context.moveTo(point.x, point.y);

  while (t < Math.PI) {

   t += 0.01; // baby steps!

   point = to(t);

   context.lineTo(point.x, point.y);

  }

  context.closePath();

  // create the fill

  context.fillStyle = '#ea80b0';

  context.fill();

  // create the image

  var image = new Image();

  image.src = canvas.toDataURL();

  return image;

 })();

 

 // render that thing!

 function render() {

  // next animation frame

  requestAnimationFrame(render);

  

  // update time

  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,

    deltaTime = newTime - (time || newTime);

  time = newTime;

  

  // clear canvas

  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  

  // create new particles

  var amount = particleRate * deltaTime;

  for (var i = 0; i < amount; i++) {

   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());

   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);

   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);

  }

  

  // update and draw particles

  particles.update(deltaTime);

  particles.draw(context, image);

 }

 

 // handle (re-)sizing of the canvas

 function onResize() {

  canvas.width = canvas.clientWidth;

  canvas.height = canvas.clientHeight;

 }

 window.onresize = onResize;

 

 // delay rendering bootstrap

 setTimeout(function() {

  onResize();

  render();

 }, 10);

})(document.getElementById('pinkboard'));

 </script>

 </BODY>

</HTML>

Code trái tim đập tia sáng nghệ thuật

Code trái tim đập này sẽ khác với 2 kiểu trái tim bên trên khi có thêm những tia sáng bao xung quanh đẹp mắt hơn rất nhiều.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    canvas {
      position: absolute;
      left: 0;
      top: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      background-color: rgba(0, 0, 0, .2);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <canvas id="heart"></canvas>

  <script>
    window.requestAnimationFrame =
      window.__requestAnimationFrame ||
      window.requestAnimationFrame ||
      window.webkitRequestAnimationFrame ||
      window.mozRequestAnimationFrame ||
      window.oRequestAnimationFrame ||
      window.msRequestAnimationFrame ||
      (function () {
        return function (callback, element) {
          var lastTime = element.__lastTime;
          if (lastTime === undefined) {
            lastTime = 0;
          }
          var currTime = Date.now();
          var timeToCall = Math.max(1, 33 - (currTime - lastTime));
          window.setTimeout(callback, timeToCall);
          element.__lastTime = currTime + timeToCall;
        };
      })();
    window.isDevice = (/android|webos|iphone|ipad|ipod|blackberry|iemobile|opera mini/i.test(((navigator.userAgent || navigator.vendor || window.opera)).toLowerCase()));
    var loaded = false;
    var init = function () {
      if (loaded) return;
      loaded = true;
      var mobile = window.isDevice;
      var koef = mobile ? 0.5 : 1;
      var canvas = document.getElementById('heart');
      var ctx = canvas.getContext('2d');
      var width = canvas.width = koef * innerWidth;
      var height = canvas.height = koef * innerHeight;
      var rand = Math.random;
      ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)";
      ctx.fillRect(0, 0, width, height);

      var heartPosition = function (rad) {
        //return [Math.sin(rad), Math.cos(rad)];
        return [Math.pow(Math.sin(rad), 3), -(15 * Math.cos(rad) - 5 * Math.cos(2 * rad) - 2 * Math.cos(3 * rad) - Math.cos(4 * rad))];
      };
      var scaleAndTranslate = function (pos, sx, sy, dx, dy) {
        return [dx + pos[0] * sx, dy + pos[1] * sy];
      };

      window.addEventListener('resize', function () {
        width = canvas.width = koef * innerWidth;
        height = canvas.height = koef * innerHeight;
        ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)";
        ctx.fillRect(0, 0, width, height);
      });

      var traceCount = mobile ? 20 : 50;
      var pointsOrigin = [];
      var i;
      var dr = mobile ? 0.3 : 0.1;
      for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 210, 13, 0, 0));
      for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 150, 9, 0, 0));
      for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 90, 5, 0, 0));
      var heartPointsCount = pointsOrigin.length;

      var targetPoints = [];
      var pulse = function (kx, ky) {
        for (i = 0; i < pointsOrigin.length; i++) {
          targetPoints[i] = [];
          targetPoints[i][0] = kx * pointsOrigin[i][0] + width / 2;
          targetPoints[i][1] = ky * pointsOrigin[i][1] + height / 2;
        }
      };

      var e = [];
      for (i = 0; i < heartPointsCount; i++) {
        var x = rand() * width;
        var y = rand() * height;
        e[i] = {
          vx: 0,
          vy: 0,
          R: 2,
          speed: rand() + 5,
          q: ~~(rand() * heartPointsCount),
          D: 2 * (i % 2) - 1,
          force: 0.2 * rand() + 0.7,
          f: "hsla(0," + ~~(40 * rand() + 60) + "%," + ~~(60 * rand() + 20) + "%,.3)",
          trace: []
        };
        for (var k = 0; k < traceCount; k++) e[i].trace[k] = { x: x, y: y };
      }

      var config = {
        traceK: 0.4,
        timeDelta: 0.01
      };

      var time = 0;
      var loop = function () {
        var n = -Math.cos(time);
        pulse((1 + n) * .5, (1 + n) * .5);
        time += ((Math.sin(time)) < 0 ? 9 : (n > 0.8) ? .2 : 1) * config.timeDelta;
        ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,.1)";
        ctx.fillRect(0, 0, width, height);
        for (i = e.length; i--;) {
          var u = e[i];
          var q = targetPoints[u.q];
          var dx = u.trace[0].x - q[0];
          var dy = u.trace[0].y - q[1];
          var length = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
          if (10 > length) {
            if (0.95 < rand()) {
              u.q = ~~(rand() * heartPointsCount);
            }
            else {
              if (0.99 < rand()) {
                u.D *= -1;
              }
              u.q += u.D;
              u.q %= heartPointsCount;
              if (0 > u.q) {
                u.q += heartPointsCount;
              }
            }
          }
          u.vx += -dx / length * u.speed;
          u.vy += -dy / length * u.speed;
          u.trace[0].x += u.vx;
          u.trace[0].y += u.vy;
          u.vx *= u.force;
          u.vy *= u.force;
          for (k = 0; k < u.trace.length - 1;) {
            var T = u.trace[k];
            var N = u.trace[++k];
            N.x -= config.traceK * (N.x - T.x);
            N.y -= config.traceK * (N.y - T.y);
          }
          ctx.fillStyle = u.f;
          for (k = 0; k < u.trace.length; k++) {
            ctx.fillRect(u.trace[k].x, u.trace[k].y, 1, 1);
          }
        }
        //ctx.fillStyle = "rgba(255,255,255,1)";
        //for (i = u.trace.length; i--;) ctx.fillRect(targetPoints[i][0], targetPoints[i][1], 2, 2);

        window.requestAnimationFrame(loop, canvas);
      };
      loop();
    };

    var s = document.readyState;
    if (s === 'complete' || s === 'loaded' || s === 'interactive') init();
    else document.addEventListener('DOMContentLoaded', init, false);
  </script>
</body>
</html>

Tải code trái tim đập màu đỏ

Thêm một mã code trái tim đập để bạn tải và gửi cho crush của mình. Trái tim đập của đoạn code này có màu đỏ, xung quanh tỏa ra những trái tim nhỏ khác rất đẹp mắt.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> MINH IT </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description" CONTENT="">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.851);
}
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
 </style>
 </HEAD>
 <BODY>
 <div class="box">
  <canvas id="pinkboard"></canvas>
 </div>
<script>
var settings = {
 particles: {
  length:  10000, // maximum amount of particles
  duration:  4, // particle duration in sec
  velocity: 80, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -1.3, // play with this for a nice effect
  size:   8, // particle size in pixels
 },
};
/*
 */
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#f50b02';
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 </BODY>
</HTML>

Cách làm code trái tim đập của Thủ Khoa Lý

Bước 1:

Trước hết bạn sao chép đoạn code bên trên về máy tính như bình thường nhé. Sau đó chúng ta mở đoạn mã code này bằng Notepad. Ở đây sẽ chọn đoạn mã code có phần chữ hiển thị trong trái tim để bạn chỉnh sửa nếu muốn.

Bước 2:

Sau đó chúng ta sẽ mở đoạn code này rồi tiến hành chỉnh sửa lại nội dung trong code. Bạn kéo xuống bên dưới sẽ có tùy chọn thay đổi lại nội dung chữ hiển thị trong hình trái tim. Chúng ta điền nội dung nào mà mình muốn vào trong dòng code này đều được nhé. Bạn cũng có thể đổi cỡ chữ tại dòng font-size theo ý mình nhé.

Thay đổi nội dung trong hình trái tim đập

Bước 3:

Sau đó nhấn File chọn Save As để lưu lại thành 1 file mới html như hình dưới đây.

Lưu code trái tim đập

Vậy là xong. Bạn chỉ cần mở file code mới lưu này để xem thành quả code trái tim đập như thế nào. Để tặng trái tim đập này cho crush của mình thì gửi file code html là được.

Code trái tim đập

Thứ Bảy, 01/04/2023 09:59
4,444 👨 261.411
13 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thưởng Nguyễn
  Thưởng Nguyễn

  có ai thay đổi được background không, mình thay background nó không ăn là sao nhỉ


  Thích Phản hồi 12/11/22
  • Cao Anh
   Cao Anh

   Ad chỉ em cách áp dụng tim đập với tim đỏ vào luôn phần tim hình ảnh đc ko ạ?

   Thích Phản hồi 11/11/22
   • 25.Trần Đình Tiến Tùng 15A3
    25.Trần Đình Tiến Tùng 15A3

    ad chỉ cách chèn nhạc đi ạ làm theo rồi mà vẫn k dc


    Thích Phản hồi 18:12 12/10
    • 25.Trần Đình Tiến Tùng 15A3
     25.Trần Đình Tiến Tùng 15A3

     sao k chèn ảnh được ad nhỉ ?ad giúp mình vớii


     Thích Phản hồi 17:58 12/10
     • Đức Anh
      Đức Anh

      làm sao để gửi cho ngta xem đc v ad


      Thích Phản hồi 01:54 27/05
      • Ngọc Hồi
       Ngọc Hồi

       trong bài viết có ghi rõ rồi mà bạn, gửi file code html đó bạn

       Thích Phản hồi 09:52 27/05
     • Hiền Vũ Thị Thu
      Hiền Vũ Thị Thu

      Cảm ơn tác giả

      Thích Phản hồi 12:43 20/03
      • Cao Anh
       Cao Anh

       Bạn ơi, mình muốn gửi file trái tim chèn ảnh qua cho bạn mình thì khi mình gửi qua đt thì nó lại chạy khác đi, không có ảnh với trái tim mất hết. Làm sao đây ạ?

       Thích Phản hồi 19/11/22
       • Trang Nguyễn
        Trang Nguyễn

        e lưu r mở trên đt bị lỗi phông chữ, còn mở trên máy tính thì k bị lỗi ạ

        Thích Phản hồi 16/11/22
        • Cao Anh
         Cao Anh

         Bạn ơi, giúp mình chèn thêm nhạc vào đc không ạ?


         Thích Phản hồi 16/11/22
         • Kyr Doo-Hyun
          Kyr Doo-Hyun

          Bạn thêm thẻ audo vào:

          <audio controls>

                  <source src="../file/bell.mp3">

              </audio>

          Phần trong ngoặc kép thay bằng thư mục chứa file nhạc mà bạn muốn đưa vào. Nếu muốn nhạc tự động phát thì thêm autoplay vào, ví dụ <audio controls autoplay>. Muốn nhạc phát mà không hiển thị thanh điều khiển thì bỏ controls đi. Muốn nhạc phát đi phát lại thì thêm loop vào.

          Thích Phản hồi 16/11/22
        • Khánh Huyền
         Khánh Huyền

         đến lúc lưu nó lại hiện là đường dẫn k tồn tại hãy kiểm tra đường dẫn r thử lại là sao ạ 

         Thích Phản hồi 14/11/22
         • Nguyễn Trang
          Nguyễn Trang

          bạn bị code số mấy vậy bạn?

          Thích Phản hồi 15/11/22
        ❖ HTML