Thẻ HTML <body>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <body> xác định phần thân của tài liệu.

<html>
<head>
 <title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
 <h1>Đây là nội dung thẻ H1</h1>
 <p>Đây là nội dung của một đoạn văn bản nhiều dòng.</p>
</body>

</html>

Phần tử <body> chứa tất cả nội dung của tài liệu HTML, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, siêu liên kết, bảng, danh sách, v.v...

Lưu ý: Chỉ có thể có một phần tử <body> trong tài liệu HTML.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<body>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <body> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <body> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Thêm hình nền vào tài liệu (với CSS):

<html>
<head>
<style>
body {
 background-image: url(qtm.png);
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Xin chào các bạn!</h1>
<p><a href="https://quantrimang.com">Chào mừng bạn tới với Quản Trị Mạng</a></p>

</body>

Đặt màu nền của tài liệu (với CSS):

<html>
<head>
<style>
body {
 background-color: #E6E6FA;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello world!</h1>
<p><a href="https://quantrimang.com">Chào mừng bạn tới với Quản Trị Mạng</a></p>

</body>

Đặt màu của văn bản trong tài liệu (với CSS):

<html>
<head>
<style>
body {
 color: green;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Xin chào các bạn!</h1>
<p>Sau đây là một đoạn văn bản giới thiệu</p>
<p><a href="https://quantrimang.com">Quản Trị Mạng</a></p>

</body>
</html>

Đặt màu của các liên kết không được truy cập trong tài liệu (với CSS):

<html>
<head>
<style>
a:link {
 color:#0000FF;
}
</style>
</head>
<body>

<p><a href="https://quantrimang.com">Quản Trị Mạng</a></p>
<p><a href="https://quantrimang.com/html">Học HTML</a></p>

</body>
</html>

Đặt màu của các liên kết đang hoạt động trong tài liệu (với CSS):

<html>
<head>
<style>
a:active {
 color:#00FF00;
}
</style>
</head>
<body>

<p><a href="https://quantrimang.com">Quản Trị Mạng</a></p>
<p><a href="https://quantrimang.com/html">Học HTML</a></p>

</body>
</html>

Đặt màu của các liên kết đã truy cập trong tài liệu (với CSS):

<html>
<head>
<style>
a:visited {
 color:#FF0000;
}
</style>
</head>
<body>

<p><a href="https://quantrimang.com">Quản Trị Mạng</a></p>
<p><a href="https://quantrimang.com/html">Học HTML</a></p>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <body> với các giá trị mặc định sau:

body {
 display: block;
 margin: 8px;
}

body:focus {
 outline: none;
}
Thứ Tư, 26/10/2022 17:05
571 👨 995
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML