Thẻ HTML <sub>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <sub>

Thẻ <sub> xác định văn bản chỉ số dưới. Đây là ví dụ về văn bản chỉ số dưới:

<p>This text contains <sub>subscript</sub> text.</p>

Văn bản chỉ số dưới xuất hiện nửa ký tự bên dưới dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn. Văn bản chỉ số dưới có thể được sử dụng cho các công thức hóa học, như H2O.

Mẹo: Sử dụng thẻ <sup> để xác định văn bản có chỉ số trên.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<sub>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <sub> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <sub> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <sub> với các giá trị mặc định sau:

sub {
  vertical-align: sub;
  font-size: smaller;
}
Thứ Tư, 14/02/2024 08:51
53 👨 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML