Thẻ HTML <link>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <link>

Thẻ <link> xác định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và tài nguyên bên ngoài. Ví dụ sau liên kết đến một biểu định kiểu bên ngoài:

<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

Thẻ <link> thường được sử dụng nhất để liên kết tới biểu định kiểu bên ngoài hoặc để thêm biểu tượng yêu thích vào trang web của bạn.

Phần tử <link> là một phần tử trống, nó chỉ chứa các thuộc tính.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<link>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
crossoriginanonymous
use-credentials
Chỉ định cách phần tử xử lý các yêu cầu nguồn gốc chéo
hrefURLChỉ định vị trí của tài liệu được liên kết
hreflanglanguage_codeChỉ định ngôn ngữ của văn bản trong tài liệu được liên kết
mediamedia_queryChỉ định tài liệu được liên kết sẽ được hiển thị trên thiết bị nào
referrerpolicyno-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
unsafe-url
Chỉ định nguồn nào sẽ sử dụng khi tìm nạp tài nguyên
relalternate
author
dns-prefetch
help
icon
license
next
pingback
preconnect
prefetch
preload
prerender
prev
search
stylesheet
Bắt buộc. Chỉ định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và tài liệu được liên kết
sizesHeightxWidth
any
Chỉ định kích thước của tài nguyên được liên kết. Chỉ dành cho rel="icon"
titleXác định biểu định kiểu ưa thích hoặc thay thế
typemedia_typeChỉ định loại media của tài liệu được liên kết

Thuộc tính Global

Thẻ <link> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <link> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <link> với các giá trị mặc định sau:

link {
  display: none;
}
Thứ Ba, 24/01/2023 10:18
52 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML