Thẻ HTML <address>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <address> xác định thông tin liên hệ của tác giả/chủ sở hữu của một tài liệu hoặc một bài báo.

<address>
Written by <a href="mailto:webmaster@example.com">Jon Doe</a>.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

Thông tin liên hệ có thể là địa chỉ email, URL, địa chỉ thực, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, v.v...

Văn bản trong phần tử <address> thường hiển thị ở dạng nghiêng và các trình duyệt sẽ luôn thêm dấu ngắt dòng trước và sau phần tử <address>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
 <address>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <address> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <address> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <address> với các giá trị mặc định sau:

address {
  display: block;
  font-style: italic;
}
Chủ Nhật, 22/05/2022 10:28
531 👨 445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML