Thẻ HTML <col>

Định nghĩa và Cách sử dụng

Thẻ <col> chỉ định thuộc tính column cho mỗi cột trong phần tử <colgroup>.

Ví dụ đặt màu nền của 3 cột bằng các thẻ <colgroup><col>:

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:red">
  <col style="background-color:yellow">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>ISBN</th>
  <th>Title</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>My first HTML</td>
  <td>$53</td>
 </tr>
</table>

Thẻ <col> hữu ích để áp dụng kiểu cho toàn bộ cột, thay vì lặp lại kiểu cho từng ô hay cho mỗi hàng.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
< col >
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
spannumberChỉ định số cột mà một phần tử <col> sẽ kéo dài

Thuộc tính Global

Thẻ <col> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <col> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Căn chỉnh văn bản trong các cột bảng (với CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>ISBN</th>
  <th>Title</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>My first HTML</td>
  <td style="text-align:right">$53</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2489604</td>
  <td>My first CSS</td>
  <td style="text-align:right">$47</td>
 </tr>
</table>

Căn chỉnh theo chiều dọc văn bản trong các cột của bảng (với CSS):

<table style="height:200px">
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th style="vertical-align:bottom">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td style="vertical-align:bottom">$100</td>
 </tr>
</table>

Chỉ định chiều rộng của các cột trong bảng (với CSS):

<table>
 <tr>
  <th style="width:130px">Month</th>
  <th style="width:80px">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <col> với các giá trị mặc định sau:

col {
 display: table-column;
}
Thứ Bảy, 04/06/2022 08:39
574 👨 802
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML