Tham chiếu phần tử HTML

Các thẻ HTML được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

ThẻMô tả
<!--...-->Xác định một comment
<!DOCTYPE>Xác định loại tài liệu
<a>Xác định một hyperlink
<abbr>Xác định một từ viết tắt
<acronym>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <abbr> để thay thế.
Xác định một từ viết tắt
<address>Xác định thông tin liên hệ của tác giả/chủ sở hữu tài liệu
<applet>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <embed> hoặc <object> để thay thế.
Xác định một applet nhúng
<area>Xác định một khu vực bên trong bản đồ hình ảnh
<article>Xác định một bài báo
<aside>Xác định nội dung ngoài nội dung trang
<audio>Xác định nội dung âm thanh được nhúng
<b>Xác định văn bản in đậm
<base>Chỉ định URL cơ sở/đích cho tất cả các URL tương đối trong tài liệu
<basefont>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Chỉ định màu, kích thước và phông chữ mặc định cho tất cả văn bản trong tài liệu
<bdi>Cô lập một phần của văn bản có thể được định dạng theo một hướng khác với văn bản khác bên ngoài nó
<bdo>Ghi đè hướng văn bản hiện tại
<big>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định văn bản lớn
<blockquote>Xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác
<body>Xác định nội dung của tài liệu
<br>Xác định một thao tác ngắt dòng
<button>Xác định một nút có thể nhấp
<canvas>Được sử dụng để vẽ đồ họa, nhanh chóng, thông qua việc tạo script (thường là JavaScript)
<caption>Xác định chú thích bảng
<center>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định văn bản được căn giữa
<cite>Xác định tiêu đề của một tác phẩm
<code>Xác định một đoạn code máy tính
<col>Chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong phần tử <colgroup>
<colgroup>Chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong bảng để định dạng
<data>Thêm bản dịch mà máy có thể đọc được của một nội dung nhất định
<datalist>Chỉ định danh sách các tùy chọn được xác định trước cho các chức năng điều khiển đầu vào
<dd>Xác định mô tả/giá trị của một thuật ngữ trong danh sách mô tả
<del>Xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu
<details>Xác định các chi tiết bổ sung mà người dùng có thể xem hoặc ẩn
<dfn>Chỉ định một thuật ngữ sẽ được xác định trong nội dung
<dialog>Xác định hộp thoại hoặc cửa sổ
<dir>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <ul> thay thế.
Xác định danh sách thư mục
<div>Xác định một phần trong tài liệu
<dl>Xác định danh sách mô tả
<dt>Xác định một thuật ngữ/tên trong danh sách mô tả
<em>Xác định văn bản được nhấn mạnh
<embed>Xác định container cho một ứng dụng bên ngoài
<fieldset>Nhóm các yếu tố liên quan trong một biểu mẫu
<figcaption>Xác định chú thích cho phần tử <figure>
<figure>Chỉ định nội dung độc lập
<font>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định phông chữ, màu sắc và kích thước cho văn bản
<footer>Xác định footer cho tài liệu hoặc phần
<form>Xác định một biểu mẫu HTML cho đầu vào của người dùng
<frame>Không được hỗ trợ trong HTML5.
Xác định một cửa sổ (một frame) trong một frameset
<frameset>Không được hỗ trợ trong HTML5.
Xác định một tập hợp các frame
<h1> đến <h6>Xác định các tiêu đề HTML
<head>Chứa siêu dữ liệu/thông tin cho tài liệu
<header>Xác định header cho một tài liệu hoặc phần
<hr>Xác định một thay đổi theme trong nội dung
<html>Xác định root của một tài liệu HTML
<i>Xác định một phần của văn bản bằng giọng nói hoặc tâm trạng thay thế
<iframe>Xác định frame nội tuyến
<img>Xác định một hình ảnh
<input>Xác định một chức năng điều khiển đầu vào
<ins>Xác định văn bản đã được chèn vào tài liệu
<kbd>Xác định đầu vào bàn phím
<label>Xác định nhãn cho phần tử <input>
<legend>Xác định chú thích cho phần tử <fieldset>
<li>Xác định một mục danh sách
<link>Xác định mối quan hệ giữa tài liệu và tài nguyên bên ngoài (được sử dụng nhiều nhất để liên kết với trang định kiểu)
<main>Chỉ định nội dung chính của một tài liệu
<map>Xác định một bản đồ hình ảnh
<mark>Xác định văn bản được đánh dấu/highlight
<meta>Xác định siêu dữ liệu về một tài liệu HTML
<meter>Xác định một phép đo vô hướng (scalar) trong một phạm vi đã biết (một gauge)
<nav>Xác định các liên kết điều hướng
<noframes>Không được hỗ trợ trong HTML5.
Xác định nội dung thay thế cho user không hỗ trợ frame
<noscript>Xác định nội dung thay thế cho người dùng không hỗ trợ script phía client
<object>Xác định container cho một ứng dụng bên ngoài
<ol>Xác định danh sách có thứ tự
<optgroup>Xác định một nhóm các tùy chọn liên quan trong danh sách drop-down
<option>Xác định một tùy chọn trong danh sách drop-down
<output>Xác định kết quả của một phép tính
<p>Xác định một đoạn văn
<param>Xác định một tham số cho một đối tượng
<picture>Xác định container cho nhiều tài nguyên hình ảnh
<pre>Xác định văn bản được định dạng trước
<progress>Đại diện cho tiến trình của một nhiệm vụ
<q>Xác định một trích dẫn ngắn
<rp>Xác định những gì sẽ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ chú thích bằng ruby
<rt>Xác định giải thích/cách phát âm của các ký tự (đối với kiểu chữ Đông Á)
<ruby>Xác định chú thích ruby (cho kiểu chữ Đông Á)
<s>Defines text that is no longer correct
<samp>Xác định đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<script>Xác định một script phía client
<section>Xác định một phần trong tài liệu
<select>Xác định danh sách drop-down
<small>Xác định văn bản nhỏ hơn
<source>Xác định nhiều tài nguyên cho các phần tử media (<video><audio>)
<span>Xác định một phần trong tài liệu
<strike>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <del> hoặc <s> để thay thế.
Xác định văn bản gạch ngang
<strong>Xác định văn bản quan trọng
<style>Xác định thông tin kiểu cho một tài liệu
<sub>Xác định văn bản được định dạng là chỉ số dưới
<summary>Xác định tiêu đề hiển thị cho phần tử <details>
<sup>Xác định văn bản được định dạng là chỉ số trên
<svg>Xác định container cho đồ họa SVG
<table>Xác định một bảng
<tbody>Nhóm nội dung trong một bảng
<td>Xác định một ô trong bảng
<template>Xác định container cho nội dung sẽ được ẩn khi load trang
<textarea>Xác định chức năng điều khiển đầu vào nhiều dòng (vùng văn bản)
<tfoot>Nhóm nội dung footer trong một bảng
<th>Xác định ô header trong bảng
<thead>Nhóm nội dung header trong một bảng
<time>Xác định thời gian cụ thể (hoặc ngày giờ)
<title>Xác định tiêu đề cho tài liệu
<tr>Xác định một hàng trong bảng
<track>Xác định các track văn bản cho những phần tử media (<video><audio>)
<tt>Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định văn bản teletype
<u>Xác định một số văn bản không được điều chỉnh và tạo kiểu khác với văn bản bình thường
<ul>Xác định danh sách không có thứ tự
<var>Xác định một biến
<video>Xác định nội dung video được nhúng
<wbr>Xác định thao tác ngắt dòng có thể có
Thứ Sáu, 16/02/2024 17:32
593 👨 695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML