Thẻ HTML <search>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <search>

Thẻ <search> được sử dụng để chỉ định rằng ở đây có một tập hợp các phần tử có liên quan đến tìm kiếm. Ví dụ, bao quanh biểu mẫu tìm kiếm bằng phần tử search:

<search>
  <form>
    <input name="fsrch" id="fsrch" placeholder="Search Quantrimang.com">
  </form>
</search>

Các phần tử bên trong phần tử <search> thường có thể là những phần tử biểu mẫu được sử dụng để thực hiện tìm kiếm.

Lưu ý: Phần tử <search> không hiển thị dưới dạng bất kỳ điều gì đặc biệt trong trình duyệt. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng CSS để tạo kiểu cho phần tử <search> và nội dung của nó.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<search>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <search> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <search> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <search> với các giá trị mặc định sau:

search {
  display: block;
}
Thứ Sáu, 29/12/2023 06:07
52 👨 148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML