Thẻ HTML <dd>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dd> được sử dụng để mô tả một thuật ngữ/tên trong danh sách mô tả.

Ví dụ, một danh sách với các thuật ngữ và mô tả:

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>Black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>White cold drink</dd>
</dl>

Thẻ <dd> được sử dụng cùng với <dl> (xác định danh sách mô tả) và <dt> (xác định thuật ngữ/tên).

Bên trong thẻ <dd>, bạn có thể đặt các đoạn văn, ngắt dòng, hình ảnh, liên kết, danh sách, v.v...

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<dd>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <dd> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <dd> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <dd> với các giá trị mặc định sau:

dd {
  display: block;
  margin-left: 40px;
}
Thứ Năm, 09/06/2022 08:42
580 👨 441
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML