Thẻ HTML <colgroup>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <colgroup> chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong bảng để định dạng.

Thẻ <colgroup> hữu ích để áp dụng kiểu cho toàn bộ cột, thay vì lặp lại kiểu cho từng ô hay cho mỗi hàng.

Lưu ý: Thẻ <colgroup> phải là con của phần tử <table>, sau bất kỳ phần tử <caption> nào và trước bất kỳ phần tử <thead>, <tbody>, <tfoot><tr> nào.

Mẹo: Để xác định các thuộc tính khác nhau cho một cột trong <colgroup>, hãy sử dụng thẻ <col> trong thẻ <colgroup>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<colgroup>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
spannumberChỉ định số cột mà một nhóm cột sẽ kéo dài

Thuộc tính Global

Thẻ <colgroup> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <colgroup> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Căn chỉnh văn bản trong các cột bảng (với CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>ISBN</th>
  <th>Title</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>My first HTML</td>
  <td style="text-align:right">$53</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2489604</td>
  <td>My first CSS</td>
  <td style="text-align:right">$47</td>
 </tr>
</table>

Căn chỉnh theo chiều dọc văn bản trong các cột của bảng (với CSS):

<table style="height:200px">
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th style="vertical-align:bottom">Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td style="vertical-align:bottom">$100</td>
 </tr>
</table>

Chỉ định chiều rộng của một cột trong bảng (với CSS):

<table>
 <tr>
  <th style="width:200px">Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <colgroup> với các giá trị mặc định sau:

colgroup {
 display: table-column-group;
}
Thứ Hai, 06/06/2022 09:05
567 👨 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML