Thẻ HTML <output>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <output>

Thẻ <output> được sử dụng để biểu thị kết quả của phép tính (giống như kết quả được thực hiện bởi script). Ví dụ về việc thực hiện phép tính và hiển thị kết quả trong phần tử <output>:

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
  <input type="range" id="a" value="50">
  +<input type="number" id="b" value="25">
  =<output name="x" for="a b"></output>
</form>

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<output>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
10.013.04.05.111.0

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
forelement_idChỉ định mối quan hệ giữa kết quả của phép tính và các phần tử được sử dụng trong phép tính
formform_idChỉ định phần tử đầu ra thuộc về dạng nào
namenameChỉ định tên cho phần tử đầu ra

Thuộc tính Global

Thẻ <output> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <output> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <output> với các giá trị mặc định sau:

output {
  display: inline;
}
Chủ Nhật, 30/07/2023 13:38
52 👨 242
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML