Thẻ HTML <td>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <td>

Thẻ <td> xác định một ô dữ liệu tiêu chuẩn trong bảng HTML. Một bảng HTML có hai loại ô:

 • Ô tiêu đề - chứa thông tin tiêu đề (được tạo bằng phần tử <th>)
  Ô dữ liệu - chứa dữ liệu (được tạo bằng phần tử <td>)

Theo mặc định, văn bản trong phần tử <td> là văn bản thông thường và được căn trái, còn văn bản trong phần tử <th> được in đậm và căn giữa.

Ví dụ về một bảng HTML đơn giản, có hai hàng và bốn ô bảng:

<table>
 <tr>
  <td>Ô A</td>
  <td>Ô B</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ô C</td>
  <td>Ô D</td>
 </tr>
</table>

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<td>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
colspannumberChỉ định số cột mà một ô sẽ trải dài
headersheader_idChỉ định một hoặc nhiều ô tiêu đề mà ô có liên quan đến
rowspannumberĐặt số hàng mà một ô sẽ trải dài

Thuộc tính Global

Thẻ <td> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <td> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Cách căn chỉnh nội dung bên trong <td> (bằng CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Tháng</th>
  <th>Số tiền tiết kiệm</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Tháng 1</td>
  <td style="text-align:right">$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Tháng 2</td>
  <td style="text-align:right">$80</td>
 </tr>
</table>

Cách thêm màu nền vào ô bảng (bằng CSS):

<table>
 <tr>
  <th>Tháng</th>
  <th>Số tiền tiết kiệm</th>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">Tháng 1</td>
  <td style="background-color:#00FF00">$100</td>
 </tr>
 </table>

Cách đặt chiều cao của ô trong bảng (bằng CSS):

<table>
 <tr>
  <th>Tháng</th>
  <th>Số tiền tiết kiệm</th>
 </tr>
 <tr>
  <td style="height:100px">Tháng 1</td>
  <td style="height:100px">$100</td>
 </tr>
</table>

Cách chỉ định không ngắt dòng trong ô bảng (bằng CSS):

<table>
 <tr>
  <th>Poem</th>
 </tr>
 <tr>
  <td style="white-space:nowrap">Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything</td>
 </tr>
</table>

Cách căn chỉnh dọc nội dung bên trong <td> (bằng CSS):

<table style="width:50%;">
 <tr>
  <th>Tháng</th>
  <th>Số tiền tiết kiệm</th>
 </tr>
 <tr style="height:100px">
  <td style="vertical-align:bottom">Tháng 1</td>
  <td style="vertical-align:bottom">$100</td>
 </tr>
</table>

Cách đặt độ rộng của ô trong bảng (bằng CSS):

<table style="width:100%">
 <tr>
  <th>Tháng</th>
  <th>Số tiền tiết kiệm</th>
 </tr>
 <tr>
  <td style="width:70%">Tháng 1</td>
  <td style="width:30%">$100</td>
 </tr>
</table>

Cách tạo tiêu đề bảng:

<table>
 <tr>
  <th>Tên</th>
  <th>Email</th>
  <th>Số điện thoại</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>John Doe</td>
  <td>john.doe@example.com</td>
  <td>123-45-678</td>
 </tr>
</table>

Cách tạo bảng có chú thích:

<table>
 <caption>Số tiền tiết kiệm hàng tháng</caption>
 <tr>
  <th>Tháng</th>
  <th>Số tiền tiết kiệm</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Tháng 1</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Tháng 2</td>
  <td>$80</td>
 </tr>
</table>

Cách xác định các ô trong bảng trải rộng trên nhiều hàng hoặc một cột:

<table>
 <tr>
  <th>Tên</th>
  <th>Email</th>
  <th colspan="2">Số điện thoại</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>John Doe</td>
  <td>john.doe@example.com</td>
  <td>123-45-678</td>
  <td>212-00-546</td>
 </tr>
</table>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <td> với các giá trị mặc định sau:

td {
 display: table-cell;
 vertical-align: inherit;
}
Chủ Nhật, 24/03/2024 10:15
51 👨 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML