Thẻ HTML <caption>

Định nghĩa và Cách sử dụng

Thẻ <caption> xác định chú thích bảng. Thẻ <caption> phải được chèn ngay sau thẻ <table>.

Mẹo: Theo mặc định, chú thích bảng sẽ được căn giữa phía trên bảng. Tuy nhiên, các thuộc tính CSS text-align và caption-side có thể được sử dụng để căn chỉnh và đặt phụ đề.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<caption>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <caption> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <caption> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Định vị chú thích bảng (với CSS):

<table>
 <caption style="text-align:right">My savings</caption>
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
</table>
<br>

<table>
 <caption style="caption-side:bottom">My savings</caption>
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
</table>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <caption> với các giá trị mặc định sau:

caption {
 display: table-caption;
 text-align: center;
}
Thứ Tư, 01/06/2022 08:45
577 👨 594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML